Тел. (+994 12) 5393479
Факс  
Электронный адрес adil_asadov@mail.ru
Заведующий структурным подразделением Адиль Искендер оглы Асадов Доктор философских наук
Общее количество сотрудников 10
Основные направления деятельности структурного подразделения  Проблемы взаимоотношения эстетических аспектов бытия с онтологическими аспектами
Основные научные результаты структурного подразделения Адиль Асадов. Gözəlliyin fəlsəfəsi. Баку, Нурлан, 2005, 500 с.

Б.Вагабзаде, А. Асадов. Poеziya və fəlsəfə: idеalın fəlsəfi mənalandırılması ilə mənanın poеtik idеallaşdırılması arasında yaxınlaşmalar (dialoq). – Futuroloq, sеntyabr, 1999-ci il, №1.

Адиль Асадов. Rənglərin fəlsəfəsi: təsviri sənət fəlsəfənin təqdimatında – Məruzələr // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. 2003, № 5-6. с. 273-279.

Адиль Асадов. Мышление. Творчество. Эпоха. Баку: Издательство «Текнур», 2009. - 159c.

А.И.Асадов. Заметки о философском статусе понятия "мышление". Москва, журнал «Вопросы философии», 2011. - № 6.- с. 169-172.

Адиль Асадов. Moslem World and Europe - İn: Europe: Expectations and Reality. The Challenge for the Social Sciences. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS of the Second European Social Science conference. Paris, 1999. - pp. 318-327.

Адиль Асадов. Parallels between the Senthesis Forms of Masculinity and Femininity. – Genderology, 2000, 2. – pp. 18-19.

Адиль Асадов. Analytic Thinking in Historical Development: psychological experience and logical construction of determinism. – Social Sciences, 2000, №2. – pp. 92-96.

Адиль Асадов. Hegel: from explanation of immanece core to its confirmation. // Today & Tomorrow. № 10(17) October, 2008. – pp. 66-72.

Габиб Гусейнов. Mühəndis təfəkkürü: texniki yaradıcılığa evristik yanaş¬ma və onun tarixi tipləri. Баку: Изд-во «Текнур» 2008, 500 c.