Место рождения г.Баку, Азербайджанская Республика
Дата рождения 12.02.1956
Образование Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова
Ученая степень Доктор исторических наук
Ученое звание  
Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности

-         наименование специальности

-         название темы


07.00.02.

Отечественная история

Критика современной зарубежной историографии револючионного движения в Азербайджане

Название докторской диссертации:

-         шифр специальности

-         наименование специальности

-         название темы


07.00.02.

Отечественная история

Политические партии и организации Азербайджана в начале ХХ века (1900-1917 гг.)

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах
73

 

24

 

2

Количество авторских свидетельств и патентов  
Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

- Кол-во докторов наук

 

12

Основные научные достижения 4 мая  1987 года  защитила кандидатскую диссертацию на тему:  «Критика современной зарубежной историографии революционного движения в Азербайджане» и получила ученую степень кандидата исторических наук.

27 сентября 2000 года защитила докторскую диссертацию на тему: «Политические партии и организации Азербайджана в начале ХХ века (1900-1917 гг.)» и получила ученую степень доктора исторических наук.

Названия научных работ

1. The Political Parties and Organizations in Azerbaijan at the beginning of 20th sentury. Baku: “Elm”, 1997, 328 p.

2. Azerbaijan Demokratic Republic (1918-1920). Baku: “Elm”, 1998, 218p. (co-author)

3. The History of Azerbaijan in 7 volumes. Baku: “Elm”, 2001, 567 p. (author of 2nd Chapter, 5 v.)

4. Encyclopedia “Azerbaijan Demokratic Republic (1918-1920)” in 2 volumes, Baku: “Tehsil”, 2004, (co-author)

5. The liberal movement in Azerbaijanat at the turn of 19-20 centuries. Bakı: “Şərq – Qərb”, 2006, 213 p.

6. The history of the North-Western Azerbaijan. Baku:“Şərq – Qərb”, 2011, 345p. (Chief-Editor and co-author)

7. The History of Azerbaijan-Georgian relations (18th-the early 20th senturies). Baku: “Şərq-qərb, 2013, 392 p. (Chief-Editor and co-author)

8. Azerbaijan: The Road to Independence. - The Center for Strategic Stadies under the Prezident of AR, Bakı: 2012 (co-author)

Published abroad:

9. The History of Public and Cultural Reformation in the Caucasus and Central Asia (19th- early 20th century), UNESCO-İİCAS. Samarkand, 2013, 310 p. (Chief-Editor and co-author)

10. История общественно-культурного реформаторства на Кавказе и в Центральной Азии (XIX- начало XX века). UNESCO-İİCAS. Samarkand, 2012, 310 c. ( Chief-Editor and co-author)

II ARTICLES

Published in Azerbaijan:

11. К истории армянского терроризма. Изменение программы и организационной структуры «Дашнакцутюн» на Кавказе.//“Dirçəliş-XXI əsr” jurnalı. – 2000. № 9, s.80-90

12. «Difai» partiyasının Azərbaycanda yaranması və fəaliyyəti tarixindən.// Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. – Bakı, 2000,s.18-29

13. Развитие многопартийной системы в Азербайджане в ХХ веке (сравнительный анализ политических процессов начала и конца столетия).// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2001, s.105-112

14. Проблемы безопасности на Южном Кавказе – императивы глобализации.// Qərb UniversitetininYeni qeostrateji münasibətlərdə Cənubi Qafqaz regionunun yeri. – Bakı, 2003. S.60-69

15. XX əsrin əvvələlrində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və Rusiya Dövlət Dumalarına seçki kampaniyaları.// Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri. Beynəlxalq sessiyanın materialları. – Bakı, 2003, s.20-30

16. Cənubi Qafqaz ölkələrində istiqlal aktların elan olunması tarixindən.// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı, 2008, 25-ci cild,s.36-47

17. 1918-1920 illərdə Azərbaycanda demokratiya təcrübəsi.// AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2012,s.121-126

18. Особенности культурной трансформации традиционного общества в Азербайджане в условиях нового времени (XIX-XX вв.).// AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu M.F.Axundzadənin 200-illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012,s.55-69 (Ş.Rəhmanzadə ilə birlikdə)

19. Əli Mərdan bəy Topçibaşovun ictimai-siyasi fəaliyyəti.// Ə.M. Topçibaşovun 150-illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: ADA, 2014, 28 aprel,s.72-75

20. Первая мировая война и ее влияние на социально-политическую жизнь в Азербайджане.// Birinci Dünya müharibəsinin başlanmasının 100- illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları.- AR Prezidentinin işlər idarəsi siyasi sənədlər arxivi.Bakı, 23-24 may 2014,s.90-100

21. Пробуждение национально-освободительного движения в Азербайджане в годы первой мировой войны.// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. N48,49,50. Bakı, 2014,s.9-16

22. Путь к независимости: от Кавказского единства к независимому государству.// Путь к независимости: от Кавказского единства к независимому государству.,s.108-112

23. Şərq dünyasında demokratik prinsiplərə əsaslanan ilk dövlət.// Şərqdə ilk Demokratik respublikas (28 may – Respublika günü ilə əlaqədar elmi-praktiki konfrans. Məqalələr toplusu.- AR nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz, Bakı,“Elm və təhsil”, 2014, s.30-46

24. Erməni hərbi birləşmələri və onların Bakıdakı Mart soyqırımında rolu //31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür (Elmi-praktiki seminar)- AR nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz, Bakı,“Elm və təhsil”, 2015,s.38-50

25. Формирование армянских добровольческих дружин и их роль в трагических событиях в Османской империи и на Кавказе в годы Первой мировой войны.// Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımları (1914-1920) – II beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. N52-55. Bakı, 2015

26. Birinci Dünya müharibəsində böyük dövlətlərin Şərq siyasəti // “Azərbaycan Şərqşünaslığı” -Elmi-kütləvi jurnal. №1(13),Bakı, “Araz” nəşriyyatı, 2015, s.20-27

27. Birinci Dünya savaşı dövründə Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasəti.//VIII Uluslararası Atatürk kongresi, 13-15 oktyabr, Gəncə:2015,s.60-68

28. İkinci Dünya müharibəsinin müasir tarixşünaslığı // AMEA Tarix İnstitutunun və Qərb Universitetinin təşkil etdiyi “İkinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan” adlı konfransının materialları - Bakı, 19 noyabr 2015, s.16-25

29. 1915-1917-ci illərdə ermənilərin Cənub-Qərbi Qafqazda müsəlmanlara qarşı törətdikləri qətliyamlar // Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07-10 aprel 2016, Şamaxı, s.499-506

Published abroad:

30. X yüzilin başlarında Azerbaycanda milli partilerin oluşması ve faaliyeti //“Azerbaycan” Türk kültür dergisi, Ankara, Mart-Nisan 1999, s.7-15

31. Open society in the South Caucasus – Illusions vs. Reality”.// Central Asia and the Caucasus, Sweden, 2005, Vol. 1 (31), pp. 7-14

32. Integration Processes in the Southern Caucasus and the great power policy: a historical excursion back to the 20th century ”.//“The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2007, Vol.1 (2), pp.89-100

33. The TranscaucasianSeym: Unification of the Central Caucasus that failed.// “The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2008, Vol.2 (2),pp.122-131

34. Formation and interrelations of the first political organizations of Azerbaijan and Georgia in the beginning of XX century”.// Journal “Georgia and Orient (Past, Present, Future)”- I.Javakhishvili Tbilisi State University, The Centre of Caucasian and Oriental Studies, December, 2008,pp.8-12

35. Политика великих держав на Южном Кавказе в свете российско-грузинкого конфликта.// Материалы между-народной научно-практической конференции «Геополи-тические интересы России на Кавказе», Дербент, 2009.pp.395-399

36. Проблемы идентичности, конфликтов и интеграции на Южном Кавказе в историческом аспекте и европейской перспективе.// «Политика национальной безопасности стран СНГ. Избранные проблемы», под ред. В. Балука, Изд. Вроцлавского Университета, Торунь (Польша), 2009, c.301-310

37. Из истории объявления Акта о независимости Азербайджана.// Журн. «Кавказский акцент», Тбилиси, 2010, № 5,c.27-38

38. Проблемы безопасности на Южном Кавказе после российско- грузинского конфликта 2008 года.// Материалы конференции «Россия и Кавказ: история и современность», Махачкала, 2010,c.31-36

39. The Past and Future of Conflicts, Identity and Integration in the Central Caucasus.// “The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2012, Vol.6, Issue 3, pp.127-134

40. Legal Status of quasi-autonomies on USSR: Case of Nagorno-Karabakh’s Autonomous Oblast.// “Caucasus International” jurnalı. İstambul, Vol.3, No1-2, 2013,pp.113-147 (co-athor)

41. Первая мировая война и ее влияние на политическую жизнь Азербайджанa// Первая мировая война: великая и неизвестная- Материалы международной научно-просветительской конференции. Краснодар, 23-27 мая 2014,c.22-26

42. Cоциально-политическая жизнь в Азербайджане в годы Первой мировой войны.// “Россия в годы первой мировой войны”- Материалы международной научной конференции. Институт Российской истории РАН. Москва, 30 сент.- 3 окт. 2014,c.123-134

43. Отражение событий и оценок Второй мировой и Великой Отечественной войны в современной российской и азербайджанской историографии.// Этот день мы приближали, как могли…(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны- Материалы международной научной конференции. Минск, 7-8 мая 2015 г., c.45-54

44. Общественно-политические процессы в Азербайджане и отражение их в деятельности депутатов Государственной Думы в годы Первой мировой войны.// Первая мировая война и Государственная Дума: Материалы международной научной конференции. Казань, 17-18 октября 2014. М.: ИзданиеГосударственнойДумы. 2015,c.35-44

45. Comments on “ The elusive search for resolution of the NagornyKarabakh dispute” by Thomas de Vaal.// “Frozen conflicts” in Europe, edited by A.Bebler. Opladen-Berlin-Toronto, 2015,pp.137-144

46. Формирование и роль новых органов власти на Южном Кавказе в постимперский период (1917-1918).// Системы власти и права автохнонных народов Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII-XX вв.)- Материалы VI Международной научно-практической конференции. Нальчик-Ростов-на-Дону, 18-21 мая 2016, c.58-69

III. Learning Programs:

47. The Problems and Perspectives of preparing of History Textbooks in the South. Baku: “Qanun”,2014, 159p. (co-author)

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях 1. Являлась членом европейской ассоциации историков «Евроклио».

2. Член «Азербайджанского исторического общества»

Педагогическая деятельность 1. Читала курс лекций п политической истории Азербайджана в Западном Университете, в 1998-1999 гг.

2. Читала курс лекций по истории Кавказа в Бакинском Государственном Университете в 2004-2005 гг. 

Прочая деятельность 1. 1998-2003 гг. -Руководитель департамента общественно-политических программ на телеканале “Space”

2. 2011-2013гг. – член Экспертного Совета Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК)

3. Член Совета по оценке учебников Министерства Образования АР
Премии и награды  
Основное место работы и адрес Институт истории имени Aббасгулу Ага Бакиханова НАНА, AZ1143, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр. Г.Джавида, 115
Должность Заведующая отделом «История Кавказа»
Служ. тел. (+994 12) 5393615
Моб. тел. (+994 50) 3210036
Дом. тел (+994 12) 4924907
Факс  
Э-почта bagirovais@gmail.com