Место рождения

Азербайджанская Республика, г.Баку

 
Дата рождения 23.03.1955 
Образование Азербайджанский Государственный Университет 
Ученая степень Доктор исторических наук 
Ученое звание  

Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы


07.00.06

Археология

Средневековые археологические памятники Северо-Восточного Азербайджана (IX-XIII вв.) 

Название докторской диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы


07.00.06

Археология

Северо-Восточный Азербайджан в  IX-XV вв. (историко-археологическое исследование) 

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах
 

200

 

30
Количество авторских свидетельств и патентов  

Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

- Кол-во докторов наук

 
Основные научные достижения

Археологические исследования средневекового города Шамкир Издание  VI тома «Археология Азербайджана»

Названия научных работ

1. Cредневековые археологические памятники Северо – Восточного Азербайджана (IX – середина XIII в.). Баку, 1999;

2. Şimal-Şərqi Azərbaycan IX -XV əsrlərdə. Bakı, 2001;

3. Azərbaycan arxeologiyası. VI cild. Bakı, 2008 (müştərək); 

4. Orta əsr Şəmkir şəhəri: arxeoloji qazıntılar və artefaktlar. Bakı, Çaşıoğlu, 2013 (müştərək); 

5. Поливная керамика средневекового города Шабрана (IX-XIII вв.). // Советская Археология, 1989, №3;

6. Стеклянные изделия средневекового слоя поселения Сандыгтепе. // Известия АН Азербайджана, 1994, № 1-4.

7. IX-X əsrlərdə Xilafətuin Şimal ölkələri ilə ticarətində Azərbaycanın rolu.// Azərbaycan beynəl-xalq iqtisadi və mədəni qarşılıqlı əlaqələrdə. Bakı, 1995.

8. Общее и особенное в материальной культуре средневекового Азербайджана. // The Caucasus in the world history.  Tbilisi, 1996.

9. VIII-XII əsrlərdə Azərbaycanın Şərq ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri.// Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli  qarşılıqlı əlaqələrdə. II Bakı beynəlxalq konf. materialları. Bakı, 1997.

10. Bakı, Şabran və Dərbənd şəhərlərinin IX-XV əsrlərdə beynəlxalq ticarətdə iştirakı.// Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli  qarşılıqlı əlaqələrdə Bakının rolu. II Bakı beynəlxalq konf. materialları. Bakı, Elm,1997.

11.. General and Special Features in the Material Culture of Mediaeval Azerbaijan.// Caucasica, The Journal of Caucasian studies, 1998, vol,1.

12. Orta əsrlərdə Müşkür düzünün təsərrüfat həyatı .// Bakı Universitetinin Xəbərləri, 1999, 4.

13. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın Orta Asiya və Volqaboyu ilə qarşılıqlı mədəni əlaqələri haqqlında.// Azərbaycan beynəlxalq çoxəsrli  qarşılıqlı çoxşaxəli mədəni əlaqələrdə Bakı,  1999.

14.. Azərbaycanın orta əsr şəhərləri.// Azərbaycan arxeologiyası,  1999, №1-2.

15. Orta əsr Şabran şəhərinin arxeoloji tədqiqinin bəzi nəticələri.// Azərbaycan arxeologiyası, , 1999, №3-4.

16. Изучение средневековых городов Азербайджана в сравнении с урбанизацией средневековой Средней Азии.// Ош и Фергана в исторической перспективе. Бишкек 2000, вып.3 (müştərək)

17. Şabran və Sandıqtəpənin şüşə məmulatının kimyəvi texnoloji tədqiqinə dair. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2000, 2 (müştərək)

18. Salmanbulağı  yaşayış yerinin arxeoloji tədqiqinin nəticələri.// Azərbaycan arxeologiyası,  2000, 3-4.

19. Müsəlman Şərqində urbanizasiya prosesləri və Azərbaycanın orta əsr şəhərləri.// Şərqin aktual problemləri. Elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2001.

20. Köməkçi tarixi fənlər. Xəzət Universiyəsinin nəşriyyatı, 2001 (müştərək); 

21. Kafkasyada hunlar.// Türklər. Ankara, 2002, 1 –ci cild;

22. Армянская агрессия и фальсификация истории культуры  Азербайджана.// Ирс-Наследие, 2003, 6.

23. Основные итоги археологического изучения средневековых городов Азербайджана.// Вестник Бакинского Университета, 2003, № 3

24. Zəyəmçayda orta əsr körpüsü qalıqları.// Azərbaycan arxeologiyası, 2003, №,1-4 (müştərək).

25. Kafkaslardakı eski türk şehri Şabran. // Karadeniz araştırmaları dergisi, 2004, №1

26. Selcuklular dönəmində Musluman Doğusunda kentleşme durumları ve Azerbaycanda şehir kültürü.// XIV Türk Tarih Konqresi. Konqreye sunulan bidirilər. Ankara, 2005:

27. Azərbaycanın yemək və içkilərinə dair.// Azərbaycan arxeologiyası, 2005, №1-4.

28. Polutəpə yaşayış yerinin orta əsr təbəqəsi.// Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2005, №1 (müştərək)

29. Seyidli orta əsr yaşayış yeri.// Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası,  2006, №1

30. Городища Северного Азербайджана: древность, средневековье. // Ирс- наследие, 2006, №5

31. ХХ əsrin 20-30-ci illərində Azərbaycanın orta əsr şəhər və qalalarının arxeoloji abidələrinin öyrənilməsi.// Bakı Universitetinin Xəbərləri, ser. Hümanitar, 2006,  №3.

32. Orta əsr yaşayış evləri.// Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2007, №2

33. I Hacıaılılı yaşayış yeri.// Azərbaycan arxeologiyası, 2007, №3-4

34. Qalabozu yaşayış yeri.// Bakı Universitetinin Xəbərləri, ser. hümanitar, 2008, №1

35. 2006-2007-cı illlərdə Şəmkir şəhər yerində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar. // Şəmkir: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Birinci respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2008.

36. Стеклянные сосуды средневекового города Шамкир. // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2009, №2

37. Şəmkir arxeoloji ekspedisiyası  (2006-2008). Bakı, 2009.

38. Orta əsr Şəmkir şəhər yerinin arxeoloji tədqiqinin ilk yekunları. // Azərbaycan arxeologiyası, 2009, №2

39. Kavimler göçü döneminde Doğu Kafkasyada türk egemenliği.// XV. Türk Tarih kongresi. Ankara: 11-15 Eylul 2006. Kongreye sonulan bildiriler.II.Cilt. Ankara, Türk Tarih Kurumu basımevi, 2010.

40. Orta əsr Şəmkir şəhər yeri. Şəmkir arxeoloji ekspedisiyasının tədqiqatları-2009. Bakı, 2010(müştərək)

41. Arxeoloji lüğətin tərtibinə dair (yaşayış yerləri mövzusu üzrə).// Azərbaycan arxeologiyası, 2010, №2

42. Digging into the past. The Shamkir excavations. // Visions of Azerbaijan, July-august, 2011

43. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX –XV веков. Т.1. Керамика. Ташкент-Самарканд, 2011(kollektiv);

44. The Artistic Culture of Central Asia and Azerbaijan in the 9-th – 15th Centuries. Vol. 1. Ceramics. Samatkand-Tashkent: IICAS, SMI-ASIA, 2011

45. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX –XV веков. Т. II. Стекло. Ташкент-Самарканд, 2011(kollektiv);

46. Orta əsr Şəmkir şəhərinin arxeoloji tədqiqi və Azərbaycanın şəhər mədəniyyətinin öyrənilməsində onun əhəmiyyəti. // Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012

47.Medieval Shamkir in light of archaeological excavations.// Irs, Heritage, 2012

48. О производстве оконного стекла в средневековом Азербайджане.// Вестник Бакинского Университета, 2012, №1

49. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX –XV веков. Т.3. Торевтика. Ташкент-Самарканд, 2012 (kollektiv);

50. GLI in sediamenti dell’ Azerbaigian settentrionale: L’ Antichita, il Medioevo.  Irs, Patrimonio 2012, № 4.

51. Medieval Shamkir in light of archaeological excavations.// Irs, Heritage, 2012, №4

52. Оборонительные сооружения средневековых городов Азербайджана.// İrs, Наследие, 

2013, №1

53. Этнокультурные процессы в Северо-Восточной Албании в раннем средневековье.// Вестник Бакинского Университета, 2013, №2

54. Sulle Tracce della citta” Scomparsa.// İrs, Patrimonio, 2013, №6

55. Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış ox ucluqları. // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2013, №1

56. Arkeoloji ve Azerbaycan halk müziği. // IV.Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. Fethiye 21-24 mart 2013. Türkü-Türkülerimiz. Türküler ve öyküler. Halk Kültürü Araştırmaları Yayınları №49 Ankara.

57. Города и городская культура Азербайджана в эпоху Ильханидов. //Город и степь в кон-тактной евро-азиат-кой зоне : материалы III международной научной конференции, посвященной 75летию со дня рождения проф. Г.А. Фёдорова-Давыдова (1931-2000). Москва : ГИМ, 2013

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях  
Педагогическая деятельность Читает лекции по археологии в Бакинском Государственном Университете 
Прочая деятельность  
Премии и награды  
Основное место работы и адрес Институт Aрхеологии и Этнографии НАНА, AZ1073, г. Баку, Пр. Г.Джавида, 115 
Должность Зав.отделом 
Служ. тел.  
Моб. тел. (+994 50) 7238005 
Дом. тел (+994 12) 5506619 
Факс  
Э-почта dostiyev_tarikh@yahoo.com ; dostiyev.tarikh@mail.ru