Место рождения Азербайджанская Республика, город Баку   
Дата рождения 02.03.1955 
Образование Институт русского языка и литературы им. М.Ф. Ахундова (нынешний Бакинский Славянский Университет) 
Ученая степень Доктор исторических наук 
Ученое звание  
Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

 

5503.02

Отечественная история

Гарабагское ханство: социально-экономические отношения и государственное устройство

Название докторской диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

 

5503.02

Отечественная история

Источниковедение Гарабагского и Иреванского ханств

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах
45

 

6

 

6

Количество авторских свидетельств и патентов  
Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

- Кол-во докторов наук

 
Основные научные достижения 1. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığı: sosial iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu. Bakı, 2007. (3 dildə).

2. Z.Ə. Hacıyeva. Azərbaycan Dövlət Muzeyi (1920-1960). Azərbaycanda muzeylərin yaranma tarixi. Bakı, 2012. (azərbaycan, rus dillərində).

3. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan xanlığının tarixi (kataloq). Bakı, 2013. (3 dildə).

4. Z.Ə. Hacıyeva, N. Əliyarlı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaranma tarixi (kataloq). Bakı, 2015. (azərbaycan, rus dillərində).

Названия научных работ 1. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının tarixşünaslığı. Bakı, 2010.

2. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan xanlığının tarixşünaslığı. Bakı, 2012.

3. Z.Ə. Hacıyeva. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö cəmiyyəti. Bakı, 2005.

4. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağın tarixi-mədəni irsi. Bakı.

5. Z.Ə. Hacıyeva. Azərbaycan Dövlət elmi-tədqiqat İnstitutu (AzDETİ) Azərbaycanda Elmin inkişafı tarixindən (1929-1932). (azərbaycan, rus dillərində).

6. Z.Ə. Hacıyeva. Təkrarlanan tarix, təkrarlanan şərhlər. Bakı, 2011.

7. Z.Ə. Hacıyeva. Azərbaycan alimləri ikinci dünya müharibəsi illərində (1941-1945). Bakı, 2010.

8. Z.Ə. Hacıyeva. AMEA Prezidentləri. Şanlı yolun mərhələləri. Bakı, 2015. (azərbaycan, rus, ingilis dillərində).

9. Z.Ə. Hacıyeva. Əfsanəvi insan. Bakı, 2013. (azərbaycan, rus, ingilis dillərində).

10. Z.Ə. Hacıyeva. The Garabagh KHANATE: Gosio-economic relations and the state system. Bakı, 2010.

11. Предисловие или несколько слов о Гарабахском ханстве (Предисловие о книге). Описание Гарабахской провинции, подготовка к печати и переиздание З.А. Гаджиевой. Баку, 2003, - стр. III-XVI

12. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının mahalları və əhali tərkibi haqqında AMEA Xəbərləri - № 4,- 2004, - s. 83-95.

13. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığında sənətkarlığın vəziyyətinə dair. Tarix və onun problemləri - № 3, - 2004, - s. 236-247.

14. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının yaranması və onun sərhədləri. Azərbaycan və Türkiyə simpoziumun (tezis-məruzələr) materialları. Bakı, 2004, - s. 148.

15. Ümummilli əbədi liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsinə və 2 May Respublika gününə həsr olunmuş dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə Beynəlxalq elmi praktik simpozium (tezis-məruzələr) materialları Qarabağ xanlığının yaranması. Bakı, 2004.

16. З.А. Гаджиева. Образование Гарабагского ханства. The Presidium of Azerbaijan National Academy of sciences. Азербайджан и азербайджанцы. 2004.

17. З.А. Гаджиева. Об административном устройстве и религиозно-этническом составе Гарабагского ханства Гарабаг: Кюрекчайский договор- 200. Баку, - 2005, - s. 101-113.

18. З.А. Гаджиева. Образование Гарабагского ханства. Баку, 2005. - № 4, - s. 19-26.

19. Z.Ə. Hacıyeva. Xanlıq dövründə Qarabağda kənd təsərrüfatının vəziyyəti, torpaq və su sahibliyi haqqında. Bakı, 2005. - s. 34-56.

20. Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağnaməsi haqqında” Dirçəliş XXI əsr, Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq münzsibətlər İnstitutu 126-127, Bakı, 2008. - s.369-384.

21. Mirzə Camal Cavanşir Qarabağlının “Qarabağ tarixi” əsərinin tarixşunaslıqda yeri. Bakı, 2008. - s. 53-73.

22. Mir Mehdi Xəzani və onun “Kitabi-tarixi-Qarabağ” əsəri haqqında. Bakı, 2008. - s. 3-17.

23. Əhməd bəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyası vəziyyətinə dair. Pedaqoji Universitet. Xəbərlər № 6. Bakı, 2008. - s. 112-123.

24. İrəvan xanlığı Qacarların hökmranlığı dövründə 1975-1828 adlı əsəri haqqında AMEA Xəbərləri - № 10, 2008, - s. 112-123.

25. З.А. Гаджиева. Город Шуша во второй половине XVIII века – в начале XIX в. Материалы Международной научно-практической конференции (25-28 IX 2008 г.). Кизляр.

26. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan hanlığı Amerikalı Bir erməni yazarın sonumunda (Türkiyə-konfransı- Kars) Kafkaz Universitesi Tarih bölümü və Atatürk ülkeleri və İnkilap tarihi Araştırma və Uyqulama merkezi II Uluslar arası Kafkasiya tarih simpoziumu 15-17. Kars, 2008.

27. Təkrarlanan tarix və təkrarlanan şərhlər. Corc Burnutyanın rus-sovet və erməni tarixçilərindən fərgli və oxşar cəhətləri. Bakı, 2008-2009. - s. 147-159.

28. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan xanlığı Qacarların hökümranlığı dövründə. 1795-1828 adlı əsər haqqında AMEA xəbərləri № 10. Bakı, 2009.

29. Z.Ə. Hacıyeva. The same old story... and the same old comments. Jeneva DİVA international issue 2. – 2010. - s. 42-48.

30. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan xanlığı tarixi haqqında tarixçilərin əs son sözü AMEA məruzələri № 4. 2010. - s. 138-148.

31. Z.Ə. Hacıyeva. Mirzə Rəhim Fənanın “Tarixi-cədidi-Qarabağ” əsəri haqqında PY xəbərləri № 3, - 2012. - s. 87-90.

32. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının tarixi XX əsrin 60-80-ci illərində Azərbaycan və Sovet tarixşünaslığında. AMEA xəbərləri № 10, - 2012

33. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının tarixi müasir erməni tarixşünaslığında. Dirçəliş XXI əsr, 171-172, - 2012, - s. 411-418.

34. Z.Ə. Hacıyeva. Müstəqillik dövrü Azərbaycan tarixşünaslığı. Problemə yeni baxış. AMEA Xəbərləri. Bakı, 2012.

35. З.А. Гаджиева. История Гарабагского ханства в Иранской историографии. Международный научный журнал «Кавказ и мир» № 14, - 2012, - s. 99-106.

36. Z.Ə. Hacıyeva. Raffi və onun Qarabağ haqqında mifik məlumatları. RU Xəbərlər № 1. Bakı, 2013. - s. 65-70.

37. Z.Ə. Hacıyeva. XX əsrin 30-40-cı illəri erməni tarixşünaslığında Qarabağ xanlığı tarixinin saxtalaşdırılmasına dair AMEA Məruzələr. Bakı, 2013.

38. Z.Ə. Hacıyeva. XX əsrin 40-50-ci illəri Sovet tarixşünaslığında. Dirçəliş XXI əsr, 173-174. Bakı, 2013.

39. Z.Ə. Hacıyeva. Türkiye ve İran Tarih Bilimçiliginde Karabağ Tarihi. Türk Dünyası Araşdırmaları vakfı, Kültür Dergisi. Tarih: şubat 2013, - sayı 314, - s. 24-30.

40 Z.Ə. Hacıyeva. The History of the Yerevan Khanate in the context of Russia, Georgiya, İran and other countries. Jeneva DİVA international issue 1, - 2013, - s. 38-41.

41. З.А. Гаджиева. Американский историк армянского происхождения ДЖ. Бурнутьян об истории Иреванского ханства. Вопросы гуманитарных наук RİSS IV 1684-2618, - № 3. Москва, 2013. - s. 22-36.

42. Z.Ə. Hacıyeva. Kaşılar Azərbaycanın tarixi və mədəni irsini öyrənmək üçün qiymətli mənbə. Kataloq, ön söz və kaşıların təsviri. Bakı, 2014. (Həmmüəllif).

43. Z.Ə. Hacıyeva. AMEA yaranma tarixi (1945). Bakı, 2015. (azərbaycan, rus dillərində).

44. З.А. Гаджиева. Помощь Азербайджана детям беженцам из Испании в годы гражданской войны 1936-1939 гг., как уникальная модель толерантности, гуманизма и мультикультурализма. Баку, 1916.

45. З.А. Гаджиева. Фундаментальные труды выдающегося историка востоковеда в сфере изучения мультикультурализма в Азербайджане. Баку, 1916.

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях Член Азербайджанского исторического общества
Педагогическая деятельность 2000-2013 годах старший преподаватель Азербайджанского Государственного Экономического Института 
Прочая деятельность 1976-1977 Академия наук Азерб. ССР ОК и А секретарь-машинистка.

1985-1987 Президиум АН Азерб. ССР УНА.

1987-1992 Институт истории АН Азерб. ССР. Сектор археологии и этнографии, старший лаборант.

1992-2001 младший сотрудник. 0,5 штат.

2001-2003 Президиум НАНА

2003-2011 руководитель «Отдела по сбору и систематизации научного наследия Азербайджана» при Центральном аппарате Президиума НАНАВедущий научный сотрудник Института Истории им. А.А. Бакиханова. 0,5 штат. С 2011-го года руководит «Центром комплектования и систематизации научного наследия Азербайджана». Распоряжение Президиума НАНА № 208 от 29 сентября 2011 года.

Премии и награды Почетный диплом представителя влиятельной интеллигенции

Высший диплом «Флаг Азербайджана»

Диплом-награда «Золотое перо»

Почётная Грамота НАНА (з раза) 2000, 2005 и 2015 годах.

Указом президента Азербайджанской Республики награждена медалью «Терегги»

Основное место работы и адрес Президиум НАНА г. Баку, ул. Истиглалиат 30
Должность Директор,

Председатель Проверочно-экспертной комиссии НАНА

Служ. тел. (+994 12) 4928820,

(+994 12) 4371772 

Моб. тел. (+994 50) 2113223 
Дом. тел  
Факс (+994 12) 4371772 
Э-почта haciyeva_z@mail.ru,

zemfirahajiyeva2@gmail.com