Phone (+994 12) 5393479
Fax  
E-mail adil_asadov@mail.ru 
Chief  Adil Isgandar oglu Asadov 

Doctor of philosophical Sciences

Total number of employees 10
Basic activity directions   Problems of the Study of bilateral relations of aesthetical aspects of matter with ontological aspects 
Main scientific achievements  Adil Asadov . “Gözəlliyin fəlsəfəsi”. Baku, Nurlan, 2005, 500 p Baku,

Bakthiyar Vahabzade, Adil Asadov. “Poеziya və fəlsəfə: idеalın fəlsəfi mənalandırılması ilə mənanın poеtik idеallaşdırılması arasında yaxınlaşmalar” (dialogue). – Futures, september, 1999 №1.

Adil Asadov. “Rənglərin fəlsəfəsi: təsviri sənət fəlsəfənin təqdimatında” – Reports// Azerbaijan National academy of Sciences Volume, 2003, № 5-6. pp. 273-279.

Adil Asadov.” Мышление. Творчество. Эпоха”. Baku “Təknur” Publishing House 2009. – 159p.

Adil Asadov.” Заметки о философском статусе понятия "мышление". Мoscow, journal «Вопросы философии», 2011. - № 6.- p 169-172.

Adil Asadov. “Moslem World and Europe - İn: Europe: Expectations and Reality. The Challenge for the Social Sciences. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS of the Second European Social Science conference”. Paris, 1999. - pp. 318-327.

Adil Asadov. “Parallels between the Senthesis Forms of Masculinity and Femininity”. – Genderology, 2000, 2. – pp. 18-19.

Adil Asadov.” Analytic Thinking in Historical Development: psychological experience and logical construction of determinism. – Social Sciences”, 2000, №2. – pp. 92-96.

Adil Asadov. Hegel: from explanation of immanece core to its confirmation. // Today & Tomorrow. № 10(17) October, 2008. – pp. 66-72.

Habib Huseynov.” Mühəndis tfəkkürü: texnki yaradıcılığa evristik yanaşma və onun tarixi tipləri”. Baku, “Təknur” Publishing House, 2008, 500 p.