Place of birth Azerbaijan Republic, Baku
Date of birth 12.02.1956
Education Moscow State University under the name of M.V. Lomonosov
Scientific degree Doctor of Historical Science
Title Head of Department 
Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

5503.02.

Country History

The critiсism of modern foreign historiography of revolution movement in Azerbaijan at the beginning of XX century

Topic of doctoral thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

5503.02.

Country  history

The Political Parties and Organization of Azerbaijan at the beginning of XX century (1900-1917).

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

73

 

24

 

2
Number of patents and certificates of authorship  

Staff training:     

-         number of  PhD

-         number of  Doctor of sciences 

 

12

2
Basic scientific achievements 1) Received the degree of PhD of historical science on November 25, 1987

2) Received the degree of Doctor of historical science on December 22, 2000

Names of scientific works 1. The Political Parties and Organizations in Azerbaijan at the beginning of 20th sentury. Baku: “Elm”, 1997, 328 p.

2. Azerbaijan Demokratic Republic (1918-1920). Baku: “Elm”, 1998, 218p. (co-author)

3. The History of Azerbaijan in 7 volumes. Baku: “Elm”, 2001, 567 p. (author of 2nd Chapter, 5 v.)

4. Encyclopedia “Azerbaijan Demokratic Republic (1918-1920)” in 2 volumes, Baku: “Tehsil”, 2004, (co-author)

5. The liberal movement in Azerbaijanat at the turn of 19-20 centuries. Bakı: “Şərq – Qərb”, 2006, 213 p.

6. The history of the North-Western Azerbaijan. Baku:“Şərq – Qərb”, 2011, 345p. (Chief-Editor and co-author)

7. The History of Azerbaijan-Georgian relations (18th-the early 20th senturies). Baku: “Şərq-qərb, 2013, 392 p. (Chief-Editor and co-author)

8. Azerbaijan: The Road to Independence. - The Center for Strategic Stadies under the Prezident of AR, Bakı: 2012 (co-author)

Published abroad:

9. The History of Public and Cultural Reformation in the Caucasus and Central Asia (19th- early 20th century), UNESCO-İİCAS. Samarkand, 2013, 310 p. (Chief-Editor and co-author)

10. История общественно-культурного реформаторства на Кавказе и в Центральной Азии (XIX- начало XX века). UNESCO-İİCAS. Samarkand, 2012, 310 c. ( Chief-Editor and co-author)

II ARTICLES

Published in Azerbaijan:

11. К истории армянского терроризма. Изменение программы и организационной структуры «Дашнакцутюн» на Кавказе.//“Dirçəliş-XXI əsr” jurnalı. – 2000. № 9, s.80-90

12. «Difai» partiyasının Azərbaycanda yaranması və fəaliyyəti tarixindən.// Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. – Bakı, 2000,s.18-29

13. Развитие многопартийной системы в Азербайджане в ХХ веке (сравнительный анализ политических процессов начала и конца столетия).// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2001, s.105-112

14. Проблемы безопасности на Южном Кавказе – императивы глобализации.// Qərb UniversitetininYeni qeostrateji münasibətlərdə Cənubi Qafqaz regionunun yeri. – Bakı, 2003. S.60-69

15. XX əsrin əvvələlrində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və Rusiya Dövlət Dumalarına seçki kampaniyaları.// Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri. Beynəlxalq sessiyanın materialları. – Bakı, 2003, s.20-30

16. Cənubi Qafqaz ölkələrində istiqlal aktların elan olunması tarixindən.// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı, 2008, 25-ci cild,s.36-47

17. 1918-1920 illərdə Azərbaycanda demokratiya təcrübəsi.// AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2012,s.121-126

18. Особенности культурной трансформации традиционного общества в Азербайджане в условиях нового времени (XIX-XX вв.).// AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu M.F.Axundzadənin 200-illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012,s.55-69 (Ş.Rəhmanzadə ilə birlikdə)

19. Əli Mərdan bəy Topçibaşovun ictimai-siyasi fəaliyyəti.// Ə.M. Topçibaşovun 150-illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: ADA, 2014, 28 aprel,s.72-75

20. Первая мировая война и ее влияние на социально-политическую жизнь в Азербайджане.// Birinci Dünya müharibəsinin başlanmasının 100- illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları.- AR Prezidentinin işlər idarəsi siyasi sənədlər arxivi.Bakı, 23-24 may 2014,s.90-100

21. Пробуждение национально-освободительного движения в Азербайджане в годы первой мировой войны.// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. N48,49,50. Bakı, 2014,s.9-16

22. Путь к независимости: от Кавказского единства к независимому государству.// Путь к независимости: от Кавказского единства к независимому государству.,s.108-112

23. Şərq dünyasında demokratik prinsiplərə əsaslanan ilk dövlət.// Şərqdə ilk Demokratik respublikas (28 may – Respublika günü ilə əlaqədar elmi-praktiki konfrans. Məqalələr toplusu.- AR nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz, Bakı,“Elm və təhsil”, 2014,s.30-46

24. Erməni hərbi birləşmələri və onların Bakıdakı Mart soyqırımında rolu.//31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür (Elmi-praktiki seminar)- AR nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz, Bakı,“Elm və təhsil”, 2015,s.38-50

25. Формирование армянских добровольческих дружин и их роль в трагических событиях в Османской империи и на Кавказе в годы Первой мировой войны.// Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımları (1914-1920) – II beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. N52-55. Bakı, 2015

26. Birinci Dünya müharibəsində böyük dövlətlərin Şərq siyasəti // “Azərbaycan Şərqşünaslığı” -Elmi-kütləvi jurnal. №1(13),Bakı, “Araz” nəşriyyatı, 2015,s.20-27

27. Birinci Dünya savaşı dövründə Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasəti.//VIII Uluslararası Atatürk kongresi, 13-15 oktyabr, Gəncə:2015,s.60-68

28. İkinci Dünya müharibəsinin müasir tarixşünaslığı // AMEA Tarix İnstitutunun və Qərb Universitetinin təşkil etdiyi “İkinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan” adlı konfransının materialları - Bakı, 19 noyabr 2015, s.16-25

29. 1915-1917-ci illərdə ermənilərin Cənub-Qərbi Qafqazda müsəlmanlara qarşı törətdikləri qətliyamlar // Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07-10 aprel 2016, Şamaxı,s.499-506

Published abroad:

30. X yüzilin başlarında Azerbaycanda milli partilerin oluşması ve faaliyeti //“Azerbaycan” Türk kültür dergisi, Ankara, Mart-Nisan 1999, s.7-15

31. Open society in the South Caucasus – Illusions vs. Reality”.// Central Asia and the Caucasus, Sweden, 2005, Vol. 1 (31), pp. 7-14

32. Integration Processes in the Southern Caucasus and the great power policy: a historical excursion back to the 20th century ”.//“The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2007, Vol.1 (2), pp.89-100

33. The TranscaucasianSeym: Unification of the Central Caucasus that failed.// “The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2008, Vol.2 (2),pp.122-131

34. Formation and interrelations of the first political organizations of Azerbaijan and Georgia in the beginning of XX century”.// Journal “Georgia and Orient (Past, Present, Future)”- I.Javakhishvili Tbilisi State University, The Centre of Caucasian and Oriental Studies, December, 2008,pp.8-12

35. Политика великих держав на Южном Кавказе в свете российско-грузинкого конфликта.// Материалы международной научно-практической конференции «Геополитические интересы России на Кавказе», Дербент, 2009.pp.395-399

36. Проблемы идентичности, конфликтов и интеграции на Южном Кавказе в историческом аспекте и европейской перспективе.// «Политика национальной безопасности стран СНГ. Избранные проблемы», под ред. В. Балука, Изд. Вроцлавского Университета, Торунь (Польша), 2009, c.301-310

37. Из истории объявления Акта о независимости Азербайджана.// Журн. «Кавказский акцент», Тбилиси, 2010, № 5,c.27-38

38. Проблемы безопасности на Южном Кавказе после российско- грузинского конфликта 2008 года.// Материалы конференции «Россия и Кавказ: история и современность», Махачкала, 2010,c.31-36

39. The Past and Future of Conflicts, Identity and Integration in the Central Caucasus.// “The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2012, Vol.6, Issue 3, pp.127-134

40. Legal Status of quasi-autonomies on USSR: Case of Nagorno-Karabakh’s Autonomous Oblast.// “Caucasus International” jurnalı. İstambul, Vol.3, No1-2, 2013,pp.113-147 (co-athor)

41. Первая мировая война и ее влияние на политическую жизнь Азербайджанa// Первая мировая война: великая и неизвестная- Материалы международной научно-просветительской конференции. Краснодар, 23-27 мая 2014,c.22-26

42. Cоциально-политическая жизнь в Азербайджане в годы Первой мировой войны.// “Россия в годы первой мировой войны”- Материалы международной научной конференции. Институт Российской истории РАН. Москва, 30 сент.- 3 окт. 2014,c.123-134

43. Отражение событий и оценок Второй мировой и Великой Отечественной войны в современной российской и азербайджанской историографии.// Этот день мы приближали, как могли…(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны- Материалы международной научной конференции. Минск, 7-8 мая 2015 г., c.45-54

44. Общественно-политические процессы в Азербайджане и отражение их в деятельности депутатов Государственной Думы в годы Первой мировой войны.// Первая мировая война и Государственная Дума: Материалы международной научной конференции. Казань, 17-18 октября 2014. М.: ИзданиеГосударственнойДумы. 2015,c.35-44

45. Comments on “ The elusive search for resolution of the NagornyKarabakh dispute” by Thomas de Vaal.// “Frozen conflicts” in Europe, edited by A.Bebler. Opladen-Berlin-Toronto, 2015,pp.137-144

46. Формирование и роль новых органов власти на Южном Кавказе в постимперский период (1917-1918).// Системы власти и права автохнонных народов Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII-XX вв.)- Материалы VI Международной научно-практической конференции. Нальчик-Ростов-на-Дону, 18-21 мая 2016, c.58-69

III. Learning Programs:

47. The Problems and Perspectives of preparing of History Textbooks in the South. Baku: “Qanun”,2014, 159p. (co-author)

Membership with international and foreign scientific organizations 1) «Association of researchers of the history of Russian Germans» (Russia)

2) Azerbaijan History Organization

Pedagogical activity Read lectures in the following subjects in universities below:

1. The Political History of Azerbaycan. – The Western University, 1998-1999

2. The History of Caucasus.- Baku State University, 2004-2005

Other activities 1. In 1998-2003 – the Head of News Department in “Space” TV (private chanel)

2. Member of the Council of Textbooks Evaluation in the Ministry of Education

Awards and prizes  
Main place of work and its address Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov of ANAS, AZ1073, Baku city, H.Javid avenue, 115 
Position Head of “Caucasus History” Department
Office phone (+994 12) 5393615
Mobile (+994 50) 3210036
Home phone (+994 12) 4924907
Fax  
E-mail bagirovais@gmail.com