Place of birth

Nakhchivan, Azerbaijan

Date of birth 01.08.1949
Education Azerbaijan Pedagogical Institute of Languages in the name of M.F Akhundov 
Scientific degree Doctor of philosophical sciences
Title Chief Researcher 
Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name


10.02.01; 10.02.02

Russian language; Azerbaijan language 

Kind of category of forms and of meanings in Russian language and their correspondence to the Azerbaijanian language.
Topic of doctoral thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name


7207.01

Social Philosophy

Social linguistics and ethno-language processes: the philosophical analyze.
Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

More than 100 papers and articles including five monographers

 

more than 10
 
Number of patents and certificates of authorship  
Staff training:     

-         number of  PhD

-         number of  Doctor of sciences 


1

Basic scientific achievements Obtained some results on the philosophical problems of linguistics, ethno-linguistic processes, theoretical problems of translation, policy language, modernization, communication processes, and multiculturalism, the new approaches to the conception of humanism in the contemporary ideas. 
Names of scientific works

1. Müasir dövrdə Azərbaycanda etnodil prosesləri. Monoqrafiya. Bakı: «Qartal»,2001, 10 п.л.

2. Sosial linqvistikanın fəlsəfi problemləri. Monoqrafiya. Bakı: «Səda»,2005, 12,5 ç.v.

3. Müasir dövrdə tərcümənin nəzəri problemləri. Monoqrafiya. Bakı: «Səda»,2007,7,4 ç.v .

4. İctimai inkişaf və dil. Bakı, Monoqrafiya.Təknur, 2012, 9 ç.v.

5. Müasir dünya və Azərbaycan reallıqları: fəlsəfi təhlil. Monoqrafiya. Bakı, AfpoliqrAF, 2017, 234 s.

 

6. Azərbaycanda etnodil proseslərinin inkişafı tarixinə dair // "Dirçəliş – XXI əsr" Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi əsərləri. Б.: 2007, №108-109, s.365-374.

7. Uluslararası ilişkilerde Etno-Linguistik Etkenler // İkibinyirmiüç.Ankara, 15 Ocaq, 2009, sayı 93, s.70-74, 0,5 ç/v.

8. Azerbaycan’da Tarihsel Kimliğin ve Dilin Gelişim Süreçleri // Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Dergisi Editörü Giresun/Türkiye, 2009, 1 ç/v

9. О проблемах социальной лингвистики // Молодой ученый: Ежемесячный научный журнал, Томск, 2009, № 2, с.183-185, 0,5 ç/v

10. Multimədəni cəmiyyətlərdə dil məsələləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi xəbərlər №1, Bakı, 2009, s. 324—330, 0,5 ç/v

11. Мüасиr dövrdə мilli identikлик məsələlərinə dair // “Fəlsəfə”. Elmi-     nəzəri jurnal. Bakı, 2010, 0,8 ç/v.

12. Перевод как акт межкультурной коммуникации // “Qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərin dialoqu” mövzusunda beynəlxalq konfrans. Bakı forumu. 29-30 iyun, 2010. 0,7 ç/v.

13. Ulusal Kimliğin Belirleyici Etkeni: Dil // Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Dergisi Editörü Giresun/Türkiye, Kategori 7. Sayı tarih 11.Eki, 2010, 1 ç/v.  

14. Uluslararası ilişkilerde çevirinin rolu  // “Güncel sanat”. Eylül-ekim (Sentyabr-oktyabr), 2011 / Yıl: 3 – Sayı: 14, Türkiyə s.65-670, 0,5 ç/v.

15. Müasir dövrdə kommunikasiya fenomeni // Müasir fəlsəfə, elm və mədəniyyət: postqeyriklassik epistemologiya. (Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. Respublika konfransının materialları. 18 may, 2011-ci il), Bakı, Elm,s. 306-312. 0.6 ç.v

17. Dil ve Kültür // Güncel Sanat dergisi. Ocak-Şubat, (yanvar-fevral) 2012 – sayı: 16, s. 54-56, 0.7 ç.v.

18. Modernləşmə şəraitində KİV: problemlər, perspektivlər // Müasir strategiyalar və beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar. Bakı, 2012, s.282-290, 0,6 ç/v.

19. Çağdaş Aşamada Modernləşmə // Güncel Sanat Kültür sanat edebiyyat dergisi.Yıl:5, Temmuz Agustos, 2013 Türkiyə /Alanya/Antalya. s.31-33, 0,7 ç/v.

20.Dil, mədəniyyət, etnos: qarşılıqlı əlaqə problemi // AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar Иnstitutu Elmi əsərlər. B.: 2005, №1-2, s. 162-169.

21. Азербайджанство как синтез национальных  и общечеловеческих идей // Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова. ВГО Украинская академия наук. Видавництво «Гилея». Научный вестник. Сборгник научных статей. Киев, 2018, Выпуск 128 (№1), 240-243.

22. Tərcümənin fəlsəfi əsaslarına dair / Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası.Bakı, Azərbaycan Dillər Universiteti, 2018, s.31-35

23. Azərbaycanın istiqlaliyyət mücadiləsi Azərbaycan xalqının tarixində parlaq səhifədir // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərlər Məcmuəsi. Cild 5, №2, iyun 2018, s. 12-15.

Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity Teacher, assoc. prof. at Nakhchivan State Pedagogical Institute (1981-1990 years) 
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address Institute of Philosophy of ANAS, AZ1143, The Republic of Azerbaijan, Baku, Prospect Q. Javid 115 
Position  
Office phone (+994 12) 5393827
Mobile (+994 50) 8588789
Home phone (+994 12) 3440808
Fax  
E-mail

afag-rustamova@outlook.com