Place of birth Azerbaijan Republic, Beylagan city 
Date of birth 27.01.1972
Education 1. State academy of governance under President of Azerbaijan Republic

2. Azerbaijan university of languages

Scientific degree PhD in historic sciences 
Title Associate professor 
Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name


07.00.13

History of international relations

The relations between Azerbaijan and states of Europe (1920-1922yy.)

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

 65


 11


 3

 
Number of patents and certificates of authorship  

Staff training:     

-         number of  PhD

 
Basic scientific achievements 1. The states of Europe and Azerbaijan (1920-1922yy.), Baku, 2006, Planet-press, 206 p.

2. Modern problems of the international relations and UN, Baku, 2012, Teknur, 186 p.

3. Diplomatic portraits. Baku, Europe.2015. 120 p.

Names of scientific works 1. The aggressive acts and the principle of the territorial integrity of Armenia against Azerbaijan. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2009, vol. 103-104 №1-2, p.162-168, AMEA

2. Regional münaqişələrin nizama salınmasında BMT-nin regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2009, BDU, №3, Xüsusi Buraxılış, s.397-401

3. Beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizmi və onunla mübarizə məsələləri. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, 2009, №6, s.129-133

4. Армянские преступления и предложения по усилению активизации ООН в регулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Azerbaijan and Azerbaijanis, Азербайджан и Азербайджанцы, AMEA, Baku, 2010, vol. 105-106 №1-2, c.166-170

5. Перспективы усиления активизации ООН в урегулирование конфликтов на Южном Кавказе. Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы VIII Региональной научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, Новосибирск, 22-24 ноября 2010 г., с.202-205

6. Qlobal təhlükələr və BMT-də islahatlar. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, BDU, Bakı, 2011, №3, s.17-22,

7. The causes and results of the Armenia-Azerbaijan conflict. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, AMEA, Baku, 2012, №3-4, p.23-26,

8. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı region dövlətlərinin mövqeyi. “Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri” adlı Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 2012, s.158-161

9. BMT-nin qurumları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi perspektivləri. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2012, №1, s.353-361

10. The solution ways in UN frame of the regional conflicts being in the South Caucasus: recommendations and proposals. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Киiв 2012, Випуск 64, №9, с.581-584

11. Regional münaqişələrin nizama salinmasinda Beynəlxalq Məhkəmənin rolunun artırılması perspektivləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, BDU, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2012, №2, s.5-11,

12. Ответственность государств за нарушении экологической безопасности . Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы Х Региональной научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2012г., Новосибирск,с.247-250

13. Importance of the UN in the regulation of the international relations and the offers about reforms. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Випуск 79, №12, Киiв 2013, с.316-318

14. Ermenistan'ın Azerbaycan'a Silahlı Saldırı: Uluslararası Humanitar Hakların Pozulması Meseleleri . Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Ankara-Turkey Volume 9/5 Spring 2014, p.643-653

15. ABŞ-ın birqütblü dünya yaratmaq cəhdləri:mülahizələr. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2014, N1, s.202-207

16. Cənubi Qafqaz dünya siyasətində. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, LXX cild, N2, 2014, s.75-80

17. Analysis of the reforms process in UN from prism of the political personalities. International Journal of Current Life Sciences – Vol.4, Issue, 10, pp.8165-8171, October, 201

Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity Teacher in chair of “International relations”of Baku State University, 9 years
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address Institute of Caucasus Studies of ANAS, AZ1073, Baku, 115 H.Javid ave. 
Position Chief of department of Caucasian Politics 
Office phone  
Mobile (+994 50) 3657319 
Home phone  
Fax  
E-mail dadashova.ramila@rambler.ru