Veb-site www.genres.az     
Place of birth Nakhchivan A.R. Ordubad city 
Date of birth 1957 
Education Nakhchivan Pedagogic  Institute 
Scientific degree PhD on Biology Sciences 
Title Associate professor 

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

24. 09.01

Genetics

Genetics analysis of the different generations of wheat  -  egilops hybrids

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

62                            

 

 

11                                                                                                                             
Number of patents and certificates of authorship  

Staff training:     

-         number of  PhD

 
Basic scientific achievements Autor of sorts of  het pepper “Odlu” and melan “Nazlı” 
Names of scientific works 1.Dutma yemiş sortları, dutma üsulunun mahiyyəti, Abşeronda bu üsulun tətbiqi. Azərbaycan Aqrar Elmi. №1-2, 2006, s.57-58.

2.Yabanı soğanaqlı bitkilərin bəzi genetic xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi. №8-9, s.44-45.

3.Şalot  soğanının (

Allium ascolonicum L.) İsmayıllı sort-formasında klon seleksiyasının nəticələri. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz Xəbərlər Məcmuəsi. Elm nəşriyyatı. Gəncə, 2009, s.20-21.

4.Tərəvəz və bostan bitkilərinin genetik ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində istifadə olunan müasir molekulyar-bioloji metodlar. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun əsərləri, I cild.  Bakı, 2009, s. 364-370.

5.Azərbaycanın bəzi yerli baş soğan (

Allium cepa L.) sortlarında nüvə- sitoplazmatik  erkək sterilliyin (NSES) tədqiqi. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi əsərləri. I cild. Bakı,2009, s.375-379.

6.Yabanı soğanların introduksiya problemləri. AMEA  Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri. X cild. Bakı,2012, s. 191-197.  

7.Some Characteristics of the Newly obtained Constant Sweet Pepper (

Capsicum annum L.) Hybrids. Ratarstvo i povratarsvo field and vegetable crops research.  Ratar. Povrt.  2012 : 49 (1)  p. 122-125.

8.Tərəvəz  və  bostan bitkilərinin genetic ehtiyatlarının  toplanması və pasportlaşdırılması. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun  Elmi əsərləri, IV cild, Bakı, 2012. s. 167-175.

9.Azərbaycanda yayılmış baş soğanın (

Allium cepa L.) ekoloji şəraitdən asılı olaraq müxtəlifliyi. AMEA-nın  Xəbərləri. Cilld 67,№1, 2012, s. 107-111.

10.Quraqlıq və istilik stresi amillərinin təsiri zamanı  sarımsaq (

Allium sativum 

L.) bitkilərində baş verən dəyişikliklər. AMEA Xəbərləri, biologiya və tibb elmləri. Cild 67, №3, 2012. s. 85-87.

11. Diversity of 

Allium atroviolaceum

Boiss. Species in the Different Ecological Condition of Azerbaijan.  International Caucasian Forestry Symposium. October 24-26. Arvin-Turkey. 2013, p. 1014-1016.

Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity

8 year

 
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address 155, Azadlıg ave. AZ 1106, Baku Az 
Position Branch director 
Office phone  
Mobile (+994 50) 5089469  
Home phone (+994 12) 5630258  
Fax  
E-mail Sabir_Hasanov@rambler.ru