Place of birth Nahchivan AR, Sadarak district, Sadarak village  
Date of birth 02.08.1964
Education Baku State University (in past Azerbaijan State University), History faculty 
Scientific degree Doctor of Historical Sciences
Title  

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name


5505.02

Archaeology

Rock painting signs and tamgas of Azerbaijan (by monuments of Gobustan and Gemigaya)

Topic of doctoral thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

5505.02

Archaeology 

Leilatepe culture in the Near East - Caucasus Chalcolithic era

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

180

 

41


12

Number of patents and certificates of authorship  
Staff training:     

-         number of  PhD


5

Basic scientific achievements

1. Tens of Neolithic, Chalcolithic and Bronze Age archaeological monuments covering VII-II millennia were excavated, investigated and numerous monuments were discovered by him in Ganja-Gazakh, Nakhchivan, Gabala and other regions of Azerbaijan. For the first time, as a result of excavations carried out in the Neolithic Hasansu settlement (Aghstafa district), artifacts related to the origin of the Shomutepe archaeological culture which were not known to science before were discovered, and the local roots of this culture were clarified.

2. Large-scale archaeological excavations were carried out by him on the monuments of the Chalcolithic Leilatepe archaeological culture (Beyuk Kesik, Poylu, Galayeri settlements, Soyuqbulag kurgans etc.) in Ganja-Gazakh region and Gabala district, and were identified the main characteristic features, origins and spreading area of this culture. For the first time having discovered the Soyuqbulag kurgans (Agstafa region) he carried out archaeological excavations and proved that Leilatepe culture had kurgan-type burial customs and these were the oldest kurgans in the South Caucasus. Through these studies he substantiated the origination of Maikop archaeological culture of the North Caucasus on the basis of Leilatepe culture traditions and the existence of the Leilatepe-Maikop Cultural and Historical Unity in the first half of the 4th millennium.

3. At the complex of Gamigaya monuments (Nakhchivan Autonomous Republic, Ordubad region) dated to the end of the 4th millennium B.C up to the Bronze Age he recorded more than a thousand rock paintings and analyzed them on the basis of Azerbaijan and the Near East parallels, and identified the importance of these monuments in studying the history of material-spiritual culture and the economic and cultural ties of Azerbaijan in Bronze Age.

4. He investigated kurgans and soil graves in Ganja-Gazakh region and Gabala district, related to the early Bronze Age (the end of the 4th – 3rd millennia B.C) Kur-Araz Cultural and Historical Unity, and suggested the idea about the existence of early Bronze Age Eastern Caucasus archaeological culture within this Unity covering Shirvan and South Dagestan.

5. Archaeological excavations were carried out in more than 200 graves of the Khojaly-Gedebey culture (second half of the 2nd – 1st millennia BC) and in several settlements in the western region of Azerbaijan, and thousands of examples of material culture related to the craftsmanship of the period, economic life, burial customs and the international relations were revealed.

6. In the Chalcolithic and Bronze Age grave monuments many paleoanthropological materials were discovered by him. At the same time, in the archaeological context, he also investigated the history of the spiritual culture, early statehood and the ethnogenesis of the ancient Azerbaijani population.

Names of scientific works

1. Гобустан вя Эямигайа тясвирляриндяки бир груп ишаря щаггында// Азярбайъанын гядим вя орта яср тарихи проблемляри. Сящ. 26-27. Бакы, 1992.

2. Эамалы Щач (Свастика)// Тцрк Йурду. № 415, сящ. 45-48. Анкара, 1993.

3. Гобустан вя Эямигайа ишаряляри //«Тарих вя онун проблемляри» журналы № 4. сящ. 18-20. Бакы, 1998.

4. Эямигайада ашкар едилмиш йени гайацстц рясмляр // «Тарих вя онун проблемляри» журналы. № 2. Сящ. 143-147. Бакы, 2001

5. Qədim Sədərək. 6,5 ç.v. Bakı, 2003.

6. Borsunlu kurqanı. 5 ç.v. Bakı, 2003. Q.Qoşqarlı, S.Aşurov.

7. Gəmiqayaда qədim nəqliyyat vasitələrinin rəsmləri // “Azərbyacan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı, №2Səh. 39-45. Bakı, 2003.

8. Gəmiqaya. 20 ç.v. Bakı, 2004.

9. Zəyəmçay nekropolunda arxeoloji qazıntılar // “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı, №2. Səh. 58-74. Бакы, 2004.

10. Excavations Bronze Age funerary sites in Azerbaijan // Antiquity Vol 78 № 300. London, june 2004. Q.Qoşqarlı, D.Meynard, R.Moor.

11. Позднеэнеолитические курганы Акстафинского района // Материалы международной научной конференции «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Cтр. 135-138. Баку, 2005.

12. Azərbaycanın tunc dövrü keramikası üzərindəki təsvirlərlə Gəmiqaya petroqliflərin müqayisəli təhlili // “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı, №1. Səh. 43-61. Bakı, 2005.

13. Енеолит дюврц Ы Бюйцк Кясик йашайыш мяскяниндя археоложи газынтыларын нятиъяляри // “Азярбайъан археолоэийасы вя етнографийасы” журналы, №1. Сящ. 11-27. Бакы, 2006.

14. Эямигайа петроглифляринин Йахын Шярг паралелляри // “Азярбайъан археолоэийасы вя етнографийасы” журналы №2. Сящ.17-33. Бакы, 2006.

15. Бюйцк Кясик енеолит дюврц йашайыш мяскяни. 14,25 ч/в. Бакы, 2007.

16. Arxeologiya. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Əsas cild. “Azərbaycan”. Bakı, 2007. Q.Qoşqarlı.

17. Гядим Азярбайъанда итлярдян истифадя вя ит култу (етноархеоложи тядгигат) // “Азярбайъан археолоэийасы вя етнографийасы” 2007. №2. Сящ. 5-29. Bakı, 2008.

18. Ethnocultural Connections between the Region of the Near East and the Caucasus in the IVth millennium BC // Azerbaijan – Land between East and West. Transfer of knowledge and technology during the “First Globolization” of the VIIth-IVth millennium BC. International Symposiu. Baku, April 1-3 2009, p. 48-54. Berlin, 2009.

19. Новые данные по неолиту Азербайджана // Вестник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского НЦ РАН. № 3 (19). 2009. с. 81-84. Махачкала, 2009.

20. Zəyəmçay nekropolunun qəbir tipləri // “Azərbaycan arxeologiyası” jurnalı. 2009, №2.s.37-57. Bakı-2010.

21. Gəncə-Qazax bölgəsindəki Leylatəpə mədəniyyəti abidələrinin daş məmulatı // AMEA-nın “Xəbərləri” tarix, fəlsəfə, hüquq seriyasi. №1-2.s.165-186. Bakı-2010.

22. Leylatəpə mədəniyyəti abidələrindən tapılmış ğildən əmək alətləri və müxtəlif əşyalar // “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyasi”jurnali, 2009, №2.Səh.5-18. Bakı-2010.

23. The late eneolithic burial mounds ( barrous, tumulis ) of Akstafa district // Archaeologi of Caucasus. № 2-3. Tbilisi-2009-2010.

24. Leylatəpə arxeoloji mədəniyyəti: Ön Asiya kökləri və Qafqaz eneolitində yeri // “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. №2,2011.səh 5-29. Bakı- 2011.

25. Past and Future Heritage in the Pipelines Corridor. 239 p. Washington-2011. P. Taylor, Ch. Polglase, J. Koller, T. Johnson.

26. Параллели петроглифам Гямигая на керамике эпохи бронзы Азербайджана (вопросы хронологии ). Материалы международной научной конференции «Наскальное искусство в современном обществе».К 290-летию научного открытия Томской писаницы. Т.2. Стр.81-86. 22-26 август 2011г. Кемерово.

27. Həsənsu və Molla Nağı təpəsi neolit dövrü yaşayış yerlərində 2010-cu ildə aparılmış qazıntıların nəticələri. “Azərbaycanda arxeoloji tədqiqtlar” 2010. Səh.39-45. Bakı-2011. A.M.Ağalarzadə, G.K.Axundova

28. 2010-cu ildə aparılmış arxeoloji kəşfiyyat işləri və bəzi təsadüfi tapıntılar haqqında. “Azərbaycanda arxeoloji tədqiqtlar” 2010. Səh.264-270. Bakı-2011

29. Лейлатепинская культура энеолита между Передней Азией и Северным Кавказом. “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. №1,2011.səh.5-12. Bakı-2011

30. Introduction: A brief history and current state of physical anthropology in Azerbaijan. The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation. An international guide to laws and practice in the excavation and treatment of archaeological human remains. Edited by Nicholas Marques-Grant and Linda Fibiger. P.35-39. London and New York, 2011. David Maynard

31. Курганный могильник позднего энеолита у с. Союг Булаг в Азербайджане. « Российская археология» №1,2012, с.16- 25. Москва-2012

32. Лейлатепинская культура на Северном Кавказе. Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интрепретации. ХХVII Крупновские чтения. С.105-106. Махачкала-2012

33. II Qıraq Kəsəmən antik dövr yaşayış məskənində arxeoloji qazıntılar. Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları.Oktyabr 2010, Şəmkir. Səh.182-196. Bakı-2012. Ş.Nəcəfov, G. Axundova

34. Leylatepe Culture in Caucausus Chalcolitic. International simposium on East Anatolia – South Caucasus cultures. 10-13 october 2012, p. 44. Erzurum-2012

35. Azərbaycan arxeologiyasının uğurları və problemləri. “Azərbaycan” qəzeti, 28- 29 sentyabr 2012, səh. 8, 7.. Bakı-2012

36. Вопрос происхождения шомутепинской культуры в контексте новых раскопок. Сборник материалов Междурародной научной конференции «Раннеземледельческие культуры Кавказа», посвященной 60-летию открытия памятника Кюльтепе в Азербайджане. Стр.40-50. Баку-2012

37. Место лейлатепинской культуры в системе позднеэнеолитических комплексов Кавказа и Ближнего Востока. Сборник материалов Междурародной научной конференции «Раннеземледельческие культуры Кавказа», посвященной 60-летию открытия памятника Кюльтепе в Азербайджане. Стр. 140-148. Баку-2012

38. Лейлатепинская культура эпохи энеолита между Передней Азией и Северным Кавказом. Записки Института истории материальной культуры РАН. №7,2012, стр. 31-38. С.-Петербург-2012

39. Месопотамия и Восточный Кавказ: к вопросу о сложении и развитии протогородской культуры. Материалы международной научной конференции «Древнегородская культура Азербайджана в контексте мировой урбанизации». Баку-2012. Р.Мунчаев, Ш. Амиров

40. Neolit dövrü Həsənsu yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar” 2011. Səh. 45-49. Bakı-2012. A.Ağalarzadə, G.Axundova

41. Ağstafa rayonunda tunc dövrünün qəbir abidələri. “Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar” 2011. Səh. 97-108. Bakı-2012. G.Axundova, A.Ağalarzadə

42. Leylatəpə mədəniyyəti keramikasındakı işarələr. “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. № 1, səh. 11-38. Bakı-2012

43. Leylatəpə mədəniyyəti abidələrinin sümük məmulatı. “Azərbaycan arxeologiyası” jurnalı. Cild 15, №1, səh.28-38. Bakı-2012

44. Керамические сосуды энэолитического поселения Беюк Кесик в Азербайджане. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Випуск 72 (№ 5). Київ 2013

45. Həsənsu kurqanı. 91 səh. Bakı-2013. A.Ağalarzadə

46. К вопросу о переднеазиатско-кавказской культурно-исторической общности позднего халколита. Материалы международной научной конференции «Археология и этнография Азербайджана в период независимости».с.57-60. Баку-2013

47. Ağstafa rayonunda neolit dövrünə aid yeni araşdırmalar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2012. səh.53-58. Bakı-2013. A.M. Ağalarzadə, G.K. Axundova

48. Qalayeri yaşayış məskənində aparılmış arxeoloji qazıntıların ilkin nəticələri. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2012. səh.66-73. Bakı-2013

49. Leylatəpə mədəniyytinə aid Qalayeri yaşayış məskəninin daşdan əmək alətləri. Tarix və onun problemləri № 3, s. 243-250. Bakı – 2013

50. Qəbələ rayonundakı Qalayeri xalkolit dövrü yaşayış məskəni Ön Asiya – Qafqaz miqrasiyaları kontekstində. “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. № 1. Bakı – 2013

51. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti keramikasının ornamentlərinin etnoarxeoloji tədqiqi (Zəyəmçay və Tovuzçay nekropollarının materialları əsasında). “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. № 2. S.11-26. Bakı – 2013. G Axundova.

52. Поселение лейлатепинской культуры Галаери в Азербайджане // Е. И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. Стр. 82-84. Москва-2014

53. Leylatəpə mədəniyyətinin xronologiyası və dövrləşdirilməsi // AMEA-nın Xəbərləri. Tarix fəlsəfə və hüquq seriyası. № 1. S. 91-109. Bakı-2014.

54. Metal of Leilatepe culture // Ascension to the crowns of Archeology. Collection of materials of “Ancient and medieval states on the territory of Kazakhstan” international scientific conference devoted to the 90th anniversary of K. A. Akishev. Almaty-2014.

55. Kurgans in Azerbaijan // 2014 Asiya Archaeology. Seul: p. 136-142. Seul: 2014.

56. The grave monuments and burial customs of the Leilatepe culture. 156 p. Baku – 2014.

57. Leylatəpə mədəniyyəti kurqanlarının mənşəyi “kurqanlar və qədim hind-avropalılar” nəzəriyyəsi kontekstində // AMEA-nın Xəbərləri. Tarix fəlsəfə və hüquq seriyası. № 1.S.3-9. Bakı – 2015.

58. Кавказ и Передняя Азия в IV тыс. до н. э. // Вопросы истории. 6/2015. С.150-156. Москва-2015.

59. Leylatəpə mədəniyyəti keramika məmulatının ümumi səciyyəsi və istehsal texnologiyası // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. 2015,№ 1. .S. 5-19. Bakı-2015.

60. The Leilatepe Archaeological Culture: Its Near-Eastern Roots and its Place in the Caucasus Chalcolitihc // International Symposium on East Anatolia South Caucasus Cultures. Proceedings I. Pp. 58-75. Cambridge Scholars Publishing 2015.

61. Potter’s marks on Leilatepe culture pottery: Eastern Anatolian chalcolithic traditions in the Caucasus // Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 16, No 1,(2016), pp. 283-294. Rhodes – 2016.

62. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi arxeoloji tədqiqatlarda // “Geostrategiya” jurnalı. No 02 (32) mart-aprel, 2016. Səh.73-76. Bakı-2016.

63. Azərbaycan arxeologiyası: uğurlar, problemlər, perspektivlər. 208 səh. Bakı-2017.

64. Some issues on general features of the Leilatepe kulture // Azerbaijan archaeologi and ethnografy. 2016, № 1. Pp 15-22. Baku-2017.

65. К 120-летию Александра Александровича Иессена // Российская археология. 2017, № 3, с.154-160. Москва-2017. Р.М.Мунчаев.

66. Qobustan: tədqiqatlar və mülahizələr. 144 səh. Bakı-2017.

67. İlk tunc dövrü Qaraçay nekropolunda arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2015-2016. Bakı – 2017. S.117-122. Bakı-2017. A.M.Ağalarzadə G.K.Axundova, A.A. Qasımov.

68. Выдающийся археолог Азербайджана // Проблемы археологии Кавказа и Передней Азии. Неолит-поздняя бронза. Сборник посвященной 90-летию член-кор. НАНА И.Г.Нариманова. С. 19-25. Баку-2017. Г.О.Гошгарлы.

69. The Neolithic period Hasansu settlement // Dedicated to the 90th anniversary of the famous Azerbaijani archaeologist, corresponding member of the Academy of NAS of Azerbaijan I.H.Narimanov. Рр. 42-58. Baku-2017.

70. Metallurgical Developments in Azerbaijan from the Neolithic to the Early Bronze Age // Subartu XXXVIII. At the Northern Frontier of Near Eastern Archaeology. Рр. 525-541. Brussels-2017. Antoine Courcier, Maise Ragimova, Bakhtiyar Jalilov.

71. Детские погребения лейлатепинской культуры эпохи халколита на поселении Галаери в Азербайджане (опыт биоархеологического исследования)// Stratum plus. Археология и культурная антропология. № 2, 2018. С. 197-210. Санкт-Петербург, Кишинев, Одесса, Бухарест – 2018. М.Б.Медникова, С.Н.Кореневский

Membership with international and foreign scientific organizations Azerbaijan historical society

Pedagogical activity  
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address Institute of Archaeology and Etnography of ANAS, AZ1073, Baku. H. Javid pr. 115
Position Deputy director of science
Office phone (+994 12)  5108417
Mobile (+994 50) 2040227 
Home phone  
Fax  
E-mail necef_museibli@mail.ru