Tel. (+994 50) 3883715  
Faks  
Elektron poçtu сh_gulaliyev@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Gülalıyev Çingiz Gülalı oğlu 
Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Torpaq, bitki, atmosfer sistemlərində gedən dəyişikliklər, hidrofiziki (rütubətkeçirmə, torpaq nəmliyinin potensial təzyiqi, rütubət rejimi), istilik-fiziki (istilik rejimi, istilik tutumu, istilik mənimsəmə əmsalı, temperaturkeçirmə və istilikkeçirmə əmsalı) və elektrik-fiziki (xüsusi elektrikkeçirmə əmsalı, dielektrik nüfuzluğu, dielektrik  itki bucağının tangensi, stasionar elektrik sahəsi, xüsusi elektrik müqaviməti) xassələrinin təsiredici amillərdən (torpağın sıxlığından, rütubətlənmə dərəcəsindən, torpağın xüsusi səth sahəsindən, elektrik sahəsinin tezliyindən, torpağın fiziki-kimyəvi tərkibindən və s.) asılılıqlarının laboratoriya və çöl şəraitində tədqiqindən ibarətdir. 
Əsas elmi nəticələri “Torpaq-meşə-atmosfer” sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqə baxımından Şaquli zonalılıq prinsipi əsasında torpaqların hidrofiziki, istilik-fiziki  və elektrik-fiziki  xassələri ilə torpağın fiziki-kimyəvi xassələri arasında qarşılıqlı fnksion əlaqələr müəyyənləşdirilmişdir.