Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri k.e.n. Asim Abdullayev
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Bioloji aktiv təbii birləşmələrin kimyası – ayrılması, komponentlərinin analizi, modifikasiya olunmuş formalarının alınması, bioloji fəallıqlarının tədqiqi və praktiki tətbiq imkanlarının araşdırılması (kənd təsərrüfatı, təbabət, farmakologiya)

Sintetik üzvi, polimer və koordinasion birləşmələr – sintezi, tərkib və quruluşlarının öyrənilməsi, bioloji fəallıqlarının tədqiqi, praktiki tətbiq imkanlarının araşdırılması (kənd təsərrüfatı, təbabət, farmakologiya)

Bioloji aktiv maddələrin bio-mümkünlüyünü təyin etmək, lazım gəldikdə bioloji aktiv maddələrdə bio-mümkünlüyü artıran modifikasiyalar etmək.

Əsas elmi nəticələri