Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı rayonu   
Təvəllüdü 09.01.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.01.02

Diferensial tənliklər,dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

Bəzi sərhəd məsələrinin korrekt həllolunması və hiperbolik tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə optimallığın zəruri şərtləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

1211.01 və 1214.01
«Diferensial tənliklər». «Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə»
Yüksək tərtibli qeyri-hamar əmsallı hiperbolik tənliklər üçün çoxölçülü lokal və qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin həlli və onların optimal idarə məsələlərinə tətbiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

285

 

214

 

71

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kifayət qədər təbii şərtlər daxilində qeyri-klassik traktovkalarda Koşi və Qursa məsələləri tədqiq edilmiş və həllinin inteqral təsviri tapılmışdır;

Dörd tərtibli dominant qarışıq törəməli, qeyri-hamar əmsallı psevdoparabolik tənlik üçün Qursa məsələsinin tədqiqində qeyri-klassik tip hıssə-hissə inteqrallama düsturu əsaslandırılmışdır;

Psevdoparabolik tənliklər sistemi üçün Biçzade-Samarski və Samarski-İonkin tip kombinə edilmiş qeyri-lokal məsələ tədqiq edilmişdir;

Qeyri-klassik traktovkalarda bəzi ikiölçülü sərhəd məsələləri əsaslandırılmışdır (Dirixle məsələsi, Neyman məsələsi, şərtləri bütün sərhəddə verilən məsələ, kontakt-sərhəd məsələsi, final-sərhəd məsələsi və.s);

Anizotrop S.L. Sobolev fəzalarında üçölçülü lokal və qeyri-lokal sərhəd məsələləri tədqiq edilmişdir;

Bir neçə sinif ikiölçülü və üçölçülü qeyri-lokal sərhəd məsələləri nümayiş etdirilmişdir belə ki, bu cür kombinə edilmiş məsələlər inteqral sərhəd şərtli məsələ və çoxnöqtəli sərhəd şərtli məsələ arasında agent rolunu oynayırlar;

Dominant qarışıq törəməli, yüksək tərtibli, qeyri-hamar əmsallı hiperbolik tənliklər üçün korrekt qoyulmuş çoxölçülü lokal və qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin ümumi sinifləri aşkar edilmişdir;

Alınmış nəticələr qeyri-hamar əmsallı, yüksək tərtibli hiperbolik tənliklərlə təsvir olunan müxtəlif sinif çoxölçülü lokal və qeyri-lokal optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqində tətbiq olunur.

Elmi əsərlərinin adları 1. Трёхмерная интегро-многоточечная краевая задача для нагруженных вольтерро-гиперболических интегро-дифференциальных уравнений типа Бианки

И. Г. Мамедов. Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 1(26) (2012),  8–20

2. Об одной задаче Гурса в пространстве Соболева

И. Г. Мамедов. Изв. вузов. Матем., 2011, № 2,  54–64

3. Формула интегрирования по частям неклассического типа при исследовании задачи Гурса для одного псевдопараболического уравнения

И. Г. Мамедов. Владикавк. матем. журн., 13:4 (2011),  40–51

4. Фундаментальное решение начально-краевой задачи для псевдопараболического уравнения четвертого порядка с негладкими коэффициентами

И. Г. Мамедов. Владикавк. матем. журн., 12:1 (2010),  17–32

(Наиболее популярные статьи журнала "Владикавказский математический журнал" / за все время)

5. Фундаментальное решение задачи Коши, связанной с псевдопараболическим уравнением четвертого порядка

И. Г. Мамедов. Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 49:1 (2009),  99–110

(Наиболее популярные статьи журнала "Журнал вычислительной математики и математической физики" / за все время)

6. Об одной трёхмерной задаче Гурса нового типа для гиперболического уравнения с разрывными коэффициентами

И. Г. Мамедов. Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 1(20) (2010),  209–213

7. Об одной трёхмерной задаче Гурса нового типа для гиперболического уравнения с разрывными коэффициентами

И. Г. Мамедов. Матем. моделирование и краев. задачи, 3 (2009),  158–160

8. О новых трёхмерных интегральных представлениях функций в одном анизотропном пространстве С. Л. Соболева

И. Г. Мамедов. Матем. моделирование и краев. задачи, 3 (2009),  155–157

9. Условия оптимальности некоторых процессов, описываемых псевдопараболическим уравнением при нелокальных краевых условиях

И. Г. Мамедов. Математичне та комп'ютерне моделювання, Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 1, 2008, 133-141

10. On correct solvability of a problem with loaded boundary conditions for a fourth order pseudoparabolic equation

I. G. Mamedov. Memoirs on Di fferential Equations and Mathematical Physics, Volume 43, 2008, 107-118

11. Задача оптимального управления в процессах, описываемых нелокальной задачей с нагружениями для гиперболического интегро-дифференциального уравнения.

И. Г. Мамедов. Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия физико-технических и математических наук, 2004, №2, 74-79

12. Об одной схеме построения сопряженного оператора

И. Г. Мамедов. Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия физико-технических и математических наук , 2004, №2, 90-95

13. Three-dimensional nonlocal boundary-value problem with integral conditions for loaded volterra-hyperbolic integro-differential equations.

I. G. Mamedov. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2005, 153-162

14. Generalization of multipoint boundary-value problems of Bitsadze-Samarski and Samarski-Ionkin type for fourth order loaded hyperbolic integro-differential equations and their operator generalization.

I. G. Mamedov. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2005, 77-84

15. Смешанная задача с нелокальными краевыми условиями типа Бицадзе–Самарского и Самарского–Ионкина, возникающая при моделировании фильтрации жидкости в трещиноватых средах.

Мамедов И. Г. Изв. НАН Азерб. (сер. физ.-техн.  и матем. наук), XXVI:3 (2006), 32–37.

16. Исследование задачи с интегро-многоточечными краевыми условиями для обобщенного уравнения влагопереноса.

Мамедов И. Г. Изв. НАН Азерб. (сер. физ.-техн.  и матем. наук), 27:2–3 (2007), 121–126.

17. Задача Гурса нового типа для нагруженных вольтерро-гиперболических интегро-дифференциальных векторных уравнений четвертого порядка с негладкими матричными коэффициентами.

Мамедов И. Г. Изв. HAH Азербайджана. Сер. ФТМН, 26:2 (2006), 74–79

18. Сопряженный оператор интегрального вида задачи Коши для псевдопараболического уравнения четвертого порядка.

Мамедов И. Г. Изв. НАН Азерб. Сер. физ.-техн. и матем. наук, 2008, томXXVIII, №3,С.70-75.

19. Neumann problem in the non-classical treatment for a pseudoparabolic equation

Mamedov I.G. IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012), September 12-14, 2012

20. Nonlocal problem with Bitsadze-Samarsky and Samarsky- Ionkin type conditions for a system of pseudoparabolic equations pp 152-154.

Mamedov I.G. IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012), September 12-14, 2012

21. О корректной разрешимости одной нелокальной задачи.

Мамедов И.Г. Международная конференция по математической физике и ее приложениям. Математический Институт имени В.А. Стеклова, Самарский Государственный Университет. Россия, Самара, 2008 г. С.124-126

22. О новой постановке трехмерной задачи Гурса для гиперболического уравнения четвертого порядка в анизотропном пространстве С.Л. Соболева.

Мамедов И.Г.

Международная научная конференция «Современнные проблемы вычислительной математики и математической физики», Секция «Дифференциальные уравнения   и математическая физика», Россия, Москва, 2009.

23. A new type Cauchy problem for a pseudoparabolic equation with a fourth order dominating derivative with non-smooth coefficients.

Mamedov I.G. Mathematics  Scientific Journal. ISSN- 1560-4055 KEY-TITLE: Mathematics. 4/2006-5/2007, pp.34-40.

24. Integral form adjoint operator of the Goursat problem for a pseudoparabolic equation of fourth order.

Mamedov I.G. Mathematics  Scientific Journal. ISSN- 1560-4055 KEY-TITLE: Mathematics. 6/2008, pp.25-35.

25. Об одном новом четырехмерном интегральном представлении функций в анизотропном пространстве С.Л. Соболева с доминирующей смешанной производной.

Мамедов И. Г. Математическое Моделирование И Краевые Задачи. Россия, Самара, 2010 г. С.164-167  

26. Задача Гурса нового типа для одного четырехмерного уравнения со старшей частной производной.

Мамедов И. Г. Математическое Моделирование И Краевые Задачи. Россия, Самара, 2010 г. С.167-170  

27. О новой постановке четырехмерной задачи Гурса для одного псевдопараболического уравнения с негладкими коэффициентами.

Мамедов И.Г.

Российская академия наук Федеральное агентство по образованию. Сибирский федеральный университет. Красноярский государственный торгово-экономический институт

Институт вычислительного моделирования СО РАН. Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. Труды Восьмой Международной Конференции По Финансово–Актуарной Математике И Смежным Вопросам. Россия, Красноярск, 2009 г. С.171-175 

28. Корректно поставленная трехмерная неклассическая начально-краевая задача для одного неклассического гиперболического уравнения четвертого порядка

Мамедов И.Г.

Российская академия наук Федеральное агентство по образованию. Сибирский федеральный университет. Красноярский государственный торгово-экономический институт

Институт вычислительного моделирования СО РАН. Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. Труды Восьмой Международной Конференции По Финансово–Актуарной Математике И Смежным Вопросам. Россия, Красноярск, 2009 г. С.176-178 

29. One Goursat problem in a Sobolev space

Mamedov I.G. Russian Mathematics, February 2011, Volume 55, Issue 2, pp 46-55

30. A fundamental solution to the Cauchy problem for a fourth-order pseudoparabolic equation

Mamedov I.G. Computational Mathematics and Mathematical Physics, January 2009, Volume 49, Issue 1, pp 93-104

31. On a Problem with Conditions on All Boundary for a Pseudoparabolic Equation.

Mamedov I.G. American Journal of Operational Research 2013, 3(2): 51-56

32. Final-boundary value problem in the non-classical treatment for a sixth order pseudoparabolic Equation.

Mamedov I.G. Applied and Computational Mathematics 2013; 2(3): 96-99

Published online July 20, 2013

DOI: 10.11648/j.acm.20130203.15

33. Goursat Problem in the Non-Classical Treatment for a Sixth Order Pseudoparabolic Equation.

Mamedov I.G. Universal Journal of Computational Mathematics 1(1): 15-18, 2013

DOI: 10.13189/ujcmj.2013.010103

34. Non-local optimal control problem for Manjeron generalized equation with non-smooth coefficients under separated multi-point initial boundary conditions pp 62-65.

Mamedov I.G. The Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2008), September 10-12, 2008

35. Обобщение комбинированной задачи типа Коши-Гурса-Дарбу для одного псевдопараболического уравнения четвертого порядка

И. Г. Мамедов. Матем. моделирование и краев. задачи, 3 (2011), 116–119

36. Трехмерная нелокальная краевая задача с интегральными условиями для нагруженных гиперболических интегро-дифференциальных уравнений

И. Г. Мамедов. Матем. моделирование и краев. задачи, 3 (2011), 119—122

37. Cauchy Problem in the Non-Classical Treatment for One Pseudoparabolic Equation.

Mamedov I.G. Universal Journal of Computational Mathematics 2(1): 1-5, 2014

DOI: 10.13189/ujcmj.2014.020101

38. On correct solvability of a Dirichlet problem for generalized Manjeron equation with non-smooth coefficients

Ilgar G. Mamedov. Cornell University Library (arXiv:1312.3318)

39. On four-dimensional Goursat problem in the non-classical treatment for a hyperbolic equation

Ilgar G. Mamedov. Cornell University Library (arXiv:1303.1036)

40. Non-local combined problem

Ilgar G. Mamedov. Cornell University Library (arXiv:1302.3151)

41. Dirichlet problem in the non-classical treatment for one pseudoparabolic equation of fourth order

Ilgar G. Mamedov. Cornell University Library (arXiv:1212.6199)

42. Contact-boundary value problem in the non-classical treatment for one pseudoparabolic equation

Ilgar G. Mamedov

Cornell University Library (arXiv:1212.6198)

43. 4D OPTIMAL CONTROL PROBLEM FOR A VOLTERRA-HYPERBOLIC INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION OF BIANCHI TYPE WITH NON-CLASSICAL GOURSAT CONDITIONS

Conference: The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2015), 27-29 August, 2015, Baku, Azerbaijan, BOOK OF ABSTRACT, pp.123-126.

44. One 3D Combined Boundary Problem of 1D Final-1D Multi-point-1D Initial type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal,   https://www.researchgate.net/publication/308938384 ,11p., 2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. "Applied  and Computational Mathematics"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

2. "American Journal of Applied Mathematics and Statistics"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

3. "Applied Mathematics and Physics"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

4. "Journal of  Mathematical Sciences and Applications"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

5. "Universal Journal of Computational Mathematics"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

 

  

 

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5390523 
Mobil tel. (+994 50) 5979410 
Ev tel. (+994 12) 4108081 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu ilgar-mammadov@rambler.ru