Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBakı şəhəri   
Təvəllüdü 23.03.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad07.00.06

Arxeologiya

Şimal-Şərqi Azərbaycanın orta əsr arxeoloji abidələri (IX-XIII əsrlər)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı07.00.06

Arxeologiya

Şimal-Şərqi Azərbaycan IX-XV əsrlərdə (tarixi-arxeoloji tədqiqat)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200

 

30 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri

Orta əsr Şəmkir şəhərinin arxeoloji tədqiqi

VI cildlik Azərbaycan arxeologiyasının VI cildinin nəşri

Elmi əsərlərinin adları

1. Cредневековые археологические памятники Северо – Восточного Азербайджана (IX – середина XIII в.). Баку, 1999;

2. Şimal-Şərqi Azərbaycan IX -XV əsrlərdə. Bakı, 2001;

3. Azərbaycan arxeologiyası. VI cild. Bakı, 2008 (müştərək);

4. Orta əsr Şəmkir şəhəri: arxeoloji qazıntılar və artefaktlar. Bakı, Çaşıoğlu, 2013 (müştərək);

5. Поливная керамика средневекового города Шабрана (IX-XIII вв.). // Советская Археология, 1989, №3;

6. Стеклянные изделия средневекового слоя поселения Сандыгтепе. // Известия АН Азербайджана, 1994, № 1-4.

7. General and Special Features in the Material Culture of Mediaeval Azerbaijan.// Caucasica, The Journal of Caucasian studies, 1998, vol,1

8. Azərbaycanın orta əsr şəhərləri.// Azərbaycan arxeologiyası, 1999, №1-2.

9. Orta əsr Şabran şəhərinin arxeoloji tədqiqinin bəzi nəticələri.// Azərbaycan arxeologiyası, , 1999, №3-4.

10. Изучение средневековых городов Азербайджана в сравнении с урбанизацией средневековой Средней Азии.// Ош и Фергана в исторической перспективе. Бишкек 2000, вып.3 (müştərək)

11. Şabran və Sandıqtəpənin şüşə məmulatının kimyəvi texnoloji tədqiqinə dair. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2000, 2 (müştərək)

12. Salmanbulağı yaşayış yerinin arxeoloji tədqiqinin nəticələri.// Azərbaycan arxeologiyası, 2000, 3-4

13. Археология и изучение средневекового города Азербайджана. // Археология и етнография Кавказа. Междунаролная науч. конф. Сб. докл. Тбилиси, 2002

14. Kafkasyada hunlar.// Türklər. Ankara, 2002, 1 –ci cild;

15. Армянская агрессия и фальсификация истории культуры Азербайджана.// Ирс-Наследие, 2003, 6.

16. Основные итоги археологического изучения средневековых городов Азербайджана.// Вестник Бакинского Университета, 2003, № 3

17. Zəyəmçayda orta əsr körpüsü qalıqları.// Azərbaycan arxeologiyası, 2003, №,1-4 (müştərək)

18. Kafkaslardakı eski türk şehri Şabran. // Karadeniz araştırmaları dergisi, 2004, №1

19. Selcuklular dönəmində Musluman Doğusunda kentleşme durumları ve Azerbaycanda şehir kültürü.// XIV Türk Tarih Konqresi. Konqreye sunulan bidirilər. Ankara, 2005:

20. Seyidli orta əsr yaşayış yeri.// Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2006, №1

21. Городища Северного Азербайджана: древность, средневековье. // Ирс- наследие, 2006, №5

22. Köməkçi tarixi fənlər. Xəzət Universiyəsinin nəşriyyatı, 2001 (müştərək);

23. Orta əsr yaşayış evləri.// Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2007, №2

24. I Hacıaılılı yaşayış yeri.// Azərbaycan arxeologiyası, 2007, №3-4

25. Qalabozu yaşayış yeri.// Bakı Universitetinin Xəbərləri, ser. hümanitar, 2008, №1

26. 2006-2007-cı illlərdə Şəmkir şəhər yerində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar. // Şəmkir: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Birinci respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2008.

27. Стеклянные сосуды средневекового города Шамкир. // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2009, №2

28. Şəmkir arxeoloji ekspedisiyası (2006-2008). Bakı, 2009.

29. Orta əsr Şəmkir şəhər yerinin arxeoloji tədqiqinin ilk yekunları. // Azərbaycan arxeologiyası, 2009, №2

30. Kavimler göçü döneminde Doğu Kafkasyada türk egemenliği.// XV. Türk Tarih kongresi. Ankara: 11-15 Eylul 2006. Kongreye sonulan bildiriler.II.Cilt. Ankara, Türk Tarih Kurumu basımevi, 2010.

31. Orta əsr Şəmkir şəhər yeri. Şəmkir arxeoloji ekspedisiya-sının tədqiqatları-2009. Bakı, 2010

32. Digging into the past. The Shamkir excavations. // Visions of Azerbaijan, July-august, 2011

33. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX –XV веков. Т.1. Керамика. Ташкент-Самарканд, 2011(kollektiv);

34. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX –XV веков. Т. II. Стекло. Ташкент-Самарканд, 2011(kollektiv);

35. Orta əsr Şəmkir şəhərinin arxeoloji tədqiqi və Azərbaycanın şəhər mədəniyyətinin öyrənilməsində onun əhəmiyyəti. // Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012

36.Medieval Shamkir in light of archaeological excavations.// Irs, Heritage, 2012

37. О производстве оконного стекла в средневековом Азербайджане.// Вестник Бакинского Университета, 2012, №1

38. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX –XV веков. Т.3. Торевтика. Ташкент-Самарканд, 2012 (kollektiv);

39. GLI in sediamenti dell’ Azerbaigian settentrionale: L’ Antichita, il Medioevo. Irs, Patrimonio 2012, № 4.

40. Medieval Shamkir in light of archaeological excavations.// Irs, Heritage, 2012, №4

41. Оборонительные сооружения средневековых городов Азербайджана.// İrs, Наследие, 2013, №1

42. Этнокультурные процессы в Северо-Восточной Албании в раннем средневековье.// Вестник Бакинского Университета, 2013, №2

43. Sulle Tracce della citta” Scomparsa.// İrs, Patrimonio, 2013, №6

44. Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış ox ucluqları. // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2013, №1

45. Arkeoloji ve Azerbaycan halk müziği. // IV.Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. Fethiye 21-24 mart 2013. Türkü-Türkülerimiz. Türküler ve öyküler. Halk Kültürü Araştırmaları Yayınları №49 Ankara.

46. Города и городская культура Азербайджана в эпоху Ильханидов. // Город и степь в кон-тактной евро-азиат-кой зоне : материалы III международной научной конференции, посвященной 75летию со дня рождения проф. Г.А. Фёдорова-Давыдова (1931-2000). Москва : ГИМ, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universitetində “Arxeologiya” fənnindən mühazirələr oxuyur

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115  
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7238005 
Ev tel. (+994 12) 5506619 
Faks  
Elektron poçtu dostiyev_tarikh@yahoo.com ; dostiyev.tarikh@mail.ru