Anadan olduğu yer Bakı şəh.    
Təvəllüdü 07.02.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı07.00.03

Ümumi tarix

XVI əsrin birinci yarısında Kiçik Asiyanın şərq vilayətlərində Osmanlı sosial-siyasi strukturunun formalaşması
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı07.00.03

Ümumi tarix

XIV-XV əsrlərdə Kiçik Asiyanın türk mühitində etnosiyasi proseslər

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

30.06.2014

Tarix 

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


02.05.2017

Tarix

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 92
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 48 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri XI-XV yüzilliklərdə Kiçik Asiya və Azərbaycanda gedən sosial-siyasi və etnomədəni proseslərin monoqrafik tədqiqi;

Orta əsrlərdə Şərqi Anadolunun siyasi, sosial-iqtisadi tarixinin və bu bölgələrlə əlaqədar Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qanunvericilik fəaliyyətinin (Həsən padşah qanunnamələrinin) monoqrafik tədqiqi;

Azərbaycan tarixinə aid Osmanlı mənbələrinin (təhrir dəftərlərinin) təhlili, tərcüməsi və nəşri;

Mərkəzi Asiya xalqlarının tarixi və mədəniyyətinə dair elmi-araşdırma layihələrinin təşkili və həyata keçirilməsi;

İpək Yolu tarixinin tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları 1. Восточная Анатолия: от Ак-Коюнлу к Османской империи. Москва, Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994.

2. Səlcuqilərdən Osmanlılara: XI-XV əsrlərdə Anadolunun türk mühitində etnosiyasi proseslər. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2011

3. Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri (Qazax və Borçalı. 1728-ci il). Bakı, “Pedaqogika” nəşriyyatı, 2001

4. Lori vilayətinin icmal dəftəri. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2003

5. От сельджуков к османам: этнополитические процессы в тюркской среде Малой Азии в XI-XV веках. Москва, ИВ РАН – МИЦАИ, 2017

6. “Orta çağın payızında” türklərdə cəngavərlik idealı // Elmi Araşdırmalar (elmi-nəzəri məqalələr toplusu), VII buraxılış, 2004, ss.205-215

7. Between Nomadism and Centralization: The Ottoman Alternative in the History of the Aqqoyunlu State // Nomad Aristocrats in a World of Empires. Edited by J.Paul. Wiesbaden. Dr. Ludwig Reichert Verlag. 2013, ss. 143-159

8. Некоторые теоретические вопросы современной азербайджанской историографии // AMEA akademik Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar”ı, (X buraxılış), 2014, ss. 182-208

9. Образ османов в сефевидских исторических источниках (первая половина и середина XVI в.) // Средневековый Восток: проблемы историографии и источниковедения (Сборник статей памяти Героя Советского Союза, академика З.М.Буниятова). Баку, «Элм», 2015, ss. 192-231

10. İpek Yolu Sefaretnameleri: Bir Akkoyunlu El Yazmasında 1419-1421 Yıllarında Çin’e Gönderilen Bir Timurlu Büyükelçiliğinin Tarihi // Yükselen İpek Yolu. III Сilt. İpek Yolunda Kültür ve Sanat. Ankara: Türk Yurdu, 2016, ss. 67-87

11. M.A.Akhundov et la philosophie des Lumieres. Un pont spirituel d’un siècle a l’autre // Asie Centrale. Transferts culturels le long de la Route de la soue. Paris: Vendemiaire, 2016, ss. 513-536

12. Silk Trade from Ilkhanids to Aqqoyunlu // Acta Via Serica. Inaugural Issue, Winter 2016 (Keimyung University, Republic of Korea), ss. 119-136

13. Нахичеван в конце XVI в. (по данным османского пространного реестра вилайета Реван 1590 г.) // Transcaucasica. 2015-1016. Выпуск 3. Москва, ss. 44-61

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü YUNESCO-nun Beynəlxalq Mərkəzi Asiya Araşdırmaları İnstitutunun müxbir üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Universiteti Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsində Asiya və Afrika ölkələri tarixi ixtisası üzrə mühazirələr (1998-ci il)
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları YUNESCO-nun “Hirayama – İpək Yolu” proqramının təqaüdü (1998)

Fulbright proqramının təqaüdü (2005)

Qazaxıstan Respublikası Təhsil və Elm Nazirliyinin “Qazaxıstanda elmin inkişafı üçün” nişanı (2008-ci il) 

İş yeri və ünvanı AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu Bakı, H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 5387671 
Mobil tel . (+994 50) 3279170
Ev tel. (+994 12) 4929601 
Faks  
Elektron poçtu mustafayevsm@gmail.com