Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad şəh. 
Təvəllüdü 19.03.1931 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azәrbaycan Dövlәt Neft və Sənaye Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-Minerologiya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

25.00.04

Petrologiya, vulkanologiya 

Naxçıvan  qırışıqlıq  zonasının  alt pleosen  vulkanizmi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.03 

Geotektonika, geodinamika

Fanerazoyda  Aralıqdənizi  qurşagı Xəzər –Qafqaz  seqmentinin  geodinamikası  və maqmatizmi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

193

 

85

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qırışıqlıq  zonanın   paleomezokaynozoy maqmatizmin etapları təyin edilmiş, petrofondu, petrogenezisi və pleyt- tektonik tipləri müəyən olunmuşdur.  Toleit  basalt, şoşonit,  latit , traxit  və  teşenit suxurları Azərbaycanda  ilk  dəfə aşkar  edilmişdir.  Maqmatizm  ilə  tektonikanın  qarşılıqlı münasibətini  müəyyən  etməklə yanaşı  Qafqazda  ilk dəfə  kaldera strukturları kəşf  edilmiş  və  onların fizik-maqmatik  sistemlər  yaratması  isbat olubmuşdur. Kiçik Qafqazda  ilk dəfə eosin  vulkan-plutonik  assosiasiyaları  aşkar  olunmuş  və  ümumiyyətlə  paleogen  maqmatizmin  təkamül  trendi  müəyyən  edilmişdir.  Kiçik Qafqazda-Albors sistemində  zəngəzurun, Talışın, Qarabagın  tektonik  vəziyyətləri və quruluşları  yeni  baxımdan  izah  olunmuş  və batırelmiş  ofiolit suturası  Zəngəzurda və onun davamı İran Qaradagı ilə Talış  arasında aşkar edilmişdir.

Respublikada geodinamika elmi  istiqamətin  ilk  tədqiqatçısı olaraq ADQ Fars-Qafqaz seqmentində Paleo-Mezo və Metotesinin  geodinamik  təkamül  modelləri tərtib etməklə yanaşı  maqmatizmin  pleyt-tektonik  paylanmasının  qanunauygunlugu  aşkarıanmışdır.  Cənub Xəzədə Təbaşir  vulkanizimlə müşayət olunan meridional  riftogenezin  aşkarından  əlavə  molas meqa çökəkliyin   və onun  konsolidasiya olunmuş vezurgent yer qatının  forçmalaşması  yeni baxımdan izah olunur.  Həmçinin  qarbohidrogenlərin mənşəyi  isə dərin  istilikkütlə  plyum  axımı və  yer  qatının  rezurgensiyası  ilə  əlaqələndirilir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Новые данные о тектоническом строении Южного Зангезура. Геотектоника, 1968, №2, с.117-124

2. О наличии кальдеры на Малом Кавказе и механизм ее формирования. Дан СССР, 1973, т.211, №6, с.1426-1428

3. Кальдеры с конфокальными гранитоидами – новый морфогенетический тип магматизма на Малом Кавказе. ДАН СССР, 1976, т.228, №6, с.1403-1406

4. Олистостромовые образования и проблемы офиолитов Араксинской зоны. Изв.АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. 1979, №5, с.84-91

5. Geodinamic evolution of the South-Caspian basin and its oil and gas bearing system. “OGU 2002”, London-Tashkent, p.161-176

6.Южнокаспийский бассейн - геодинамические события и процессы. Баку, Nefta-Press, 2005, 345 c.

7. Главные тенденции геодинамической эволюции Центрального сегмента Тетиса. В кн. – Проблемные вопросы геодинамики, петрологии и металлогении Кавказа. Баку, Nafta-press, 2006, с. 14-35
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   Rusiya   mineroloji  cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “Tərəqi”  medal
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 
Mobil tel. (+994 55) 6013312 
Ev tel. (+994 12) 5393526 
Faks (+994 12) 4975285 
Elektron poçtu Rustamov-muxtar@rambler.ru